Приватне акціонерне товариство

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 р. PDF Печать E-mail
Автор: lena   
17.04.2015 08:16

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Ясiнський Сергiй Миколайович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

17.04.2015

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "IНФОРЕСУРС АГ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

21665079

4. Місцезнаходження

03150, м. Київ, вул. Червоноармiйська, 72

5. Міжміський код, телефон та факс

044-490-37-55,  46-48-41

6. Електронна поштова адреса

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

17.04.2015

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

 

 

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

 

в мережі Інтернет

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки

Iнформацiя про ограни управлiння емiтента не заповнювалась у зв'язку з тим, що вiдповiдно до Положення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв емiтенти-акцiонернi товариства цю iнформацiю не заповнюють.
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента для кожного непогашеного випуску облiгацiй", "Процентнi облiгацiї". "Дисконтнi облiгацiї", "Цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї", "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом (випуск яких пiдлягає реєстрацiї) (крiм iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН), "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента", "Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" не надається, тому що
протягом звiтного року товариство процентнi, дисконтнi, цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї та iншi цiннi папери (випуск яких пiдлягає реєстрацiї) (крiм iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН), похiднi цiннi папери не випускало; викуп власних акцiй протягом звiтного року не проводило.
Звiт про стан об’єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов’язань за якими здiйснюється шляхом передачi об’єкта (частини об’єкта) житлового будiвництва) не надається через вiдсутнiсть випуску цiльових облiгацiй.

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "IНФОРЕСУРС АГ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01№215678

3. Дата проведення державної реєстрації

23.01.1997

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

10000000.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

3

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

62.02 консультування з питань iнформатизацiї

46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля

58.29 Видання iншого програмного забезпечення

10. Органи управління підприємства

Iнформацiя про ограни управлiння емiтента не заповнювалась у зв'язку з тим, що вiдповiдно до Положення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв емiтенти-акцiонернi товариства цю iнформацiю не заповнюють.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПуАТ «СЕБ Банк» м.Киiв

2) МФО банку

300175

3) поточний рахунок

26000000172454

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

-

5) МФО банку

-

6) поточний рахунок

-

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Член наглядової ради, головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мар'янчик Олена Петрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АВ 067881 01.12.1999 Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

4) рік народження**

1975

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Вiнницький регiональний бiзнесцентр", помiчник генерального директора

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

09.12.2013 3 роки

9) Опис

Мар'янчик О.П. обрана на посаду члена наглядової ради рiшенням загальних зборiв вiд 09.12.2013 року (протокол № 02/13). Повноваження та обов’язки посадової особи як члена наглядової ради визначенi статутом товариства.
Мар'янчик О.П. призначено на посаду головного бухгалтера наказом 02-К вiд 01.02.2006 року. До повноважень та обов’язкiв посадової особи як головного бухгалтера вiдноситься органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених законодавством України, з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй.
Змiна посадової особи протягом звiтного року вiдбулася в зв’язку зi створенням наглядової ради в складi трьох осiб. У посадової особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи – 17 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посади головного бухгалтера ТОВ "Агробудтехнологiї", ПрАТ (ЗАТ) "Iнфоресурс АГ". Посадова особа також займає посаду головного бухгалтера ТОВ "Агробудтехнологiї" м. Вiнниця, вулиця Пиргова, 144.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ясiнський Сергiй Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АА 123751 12.01.1996 Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

4) рік народження**

1971

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Космос Гольф Україна", директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

09.12.2013 безстроково

9) Опис

Ясiнський С.М. був обраний на посаду директора рiшенням загальних зборiв вiд 09.12.2013 року (протокол № 02/13). Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi статутом товариства, а саме: оперативне управлiння товариством, органiзацiя його виробничо-господарської, соцiальної та iншої дiяльностi, забезпечення виконання завдань товариства, передбачених його статутом. Змiна посадової особи протягом звiтного року вiдбулася в зв’язку з заявою про звiльнення Бернас Юлiї Олексiївни. У посадової особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи – 21 рiк. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посади комерцiйного директора ТОВ "Вiнницький регiональний бiзнесцентр", директора ТОВ "Космос Гольф Україна". Посадова особа також займає посаду директора ТОВ "Космос Гольф Україна" мiсто Вiнниця, вулиця Пирогова, 144.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пiдлiсний Володимир Григорович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АА 768142 12.10.1998 Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

4) рік народження**

1959

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

33

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Вiнницький регiональний бiзнесцентр", генеральний директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

09.12.2013 3 роки

9) Опис

Пiдлiсний В.Г. обраний на посаду голови наглядової ради рiшенням загальних зборiв вiд 09.12.2013 року (протокол № 02/13). Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi статутом товариства. У 2013 роцi за виконання обов’язкiв голови наглядової ради винагорода, у тому числi в натуральнiй формi, не отримувалась. Змiна посадової особи протягом звiтного року вiдбулася в зв’язку зi створенням наглядової ради в складi трьох осiб. У посадової особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи – 33 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посаду генерального директора ТОВ "Вiнницький регiональний бiзнесцентр". Посадова особа також обiймає посаду генерального директора ТОВ "Вiнницький регiональний бiзнесцентр" м. Вiнниця, вулиця Пирогова, 144

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гончарук Василь Михайлович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АА 375505 15.11.1996 Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

4) рік народження**

1962

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Подiльський центр дiлового спiвробiтництва", директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

09.12.2013 3 роки

9) Опис

Гончарук В.М. обраний на посаду члена наглядової ради рiшенням загальних зборiв вiд 09.12.2013 року (протокол № 02/13).Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi статутом товариства. Змiна посадової особи протягом звiтного року вiдбулася в зв’язку зi створенням наглядової ради в складi трьох осiб. У посадової особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж керiвної роботи - 10 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посаду директора ТОВ "Подiльський центр дiлового спiвробiтництва". Посадова особа також обiймає посаду директора ТОВ "Подiльський центр дiлового спiвробiтництва" мiсто Вiнниця, вулиця Пирогова, 144.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Ревiзор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Слободянюк Валентина Пилипiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АА 351881 05.11.1996 Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.

4) рік народження**

1957

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

37

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Вiнницький регiональний бiзнесцентр", головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2014 5 рокiв

9) Опис

Слободянюк В.П. обрана на посаду ревiзора рiшенням загальних зборiв вiд 25.04.2014 року (протокол № 1/14).Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi статутом товариства. Змiна посадової особи протягом звiтного року вiдбулася в зв’язку зi створенням посади ревiзора. У посадової особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 37 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посаду головного бухгалтера ТОВ "Вiнницький регiональний бiзнесцентр". Посадова особа також обiймає посаду головного бухгалтера ТОВ "Вiнницький регiональний бiзнесцентр" мiсто Вiнниця, вулиця Пирогова, 144

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Член наглядової ради, головний бухгалтер

Мар'янчик Олена Петрiвна

АВ 067881 01.12.1999 Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

0

0

0

0

0

0

Директор

Ясiнський Сергiй Миколайович,

АА 123751 12.01.1996 Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

0

0

0

0

0

0

Голова наглядової ради

Пiдлiсний Володимир Григорович

АА 768142 12.10.1998 Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

100000

100

100000

0

0

0

Член наглядової ради

Гончарук Василь Михайлович

АА 375505 15.11.1996 Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

0

0

0

0

0

0

Ревiзор

Слободянюк Валентина Пилипiвна

АА 351881 05.11.1996 Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.

0

0

0

0

0

0

Усього

100000

100

100000

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Пiдлiсний Володимир Григорович

АА 768142 12.10.1998 Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

100000

100

100000

0

0

0

Усього

100000

100

100000

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

25.04.2014

Кворум зборів**

100

Опис

Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах, складений в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 21.04.2014 р., пiдтверджує, що в системi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПрАТ «Iнфоресурс АГ» облiковується один акцiонер Пiдлiсний Володимир Григорович, якому належить 100 % акцiй Товариства.
ПIДЛIСНИЙ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ В И Р I Ш И В:
1.Затвердити звiт наглядової ради товариства за 2013 рiк. Роботу наглядової ради за звiтний перiод визнати задовiльною. Затвердити рiшення наглядової ради товариства.
2.Затвердити звiт директора про результати фiнансово – господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк. Роботу виконавчого органу товариства визнати задовiльною. Затвердити основнi напрямки дiяльностi товариства на 2014 рiк.
3.Затвердити звiт та висновки ревiзора про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк.
4.Затвердити рiчний звiт та баланс товариства за 2013 рiк. Здiйснити розподiл отриманого прибутку за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 рiк наступним чином:
– 5 % вiд розмiру чистого прибутку за 2013 рiк направити на формування резервного капiталу товариства.
– 95,0 % вiд розмiру чистого прибутку за 2013 рiк спрямувати на формування фонду розвитку виробництва та матерiально–технiчної бази Товариства.
5.Прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi будуть укладенi у ходi поточної господарської дiяльностi товариства протягом одного року з дати прийняття такого рiшення граничною сукупною вартiстю 5 000 000,00 (п’ять мiльйонiв) гривень, а саме:
- контрактiв (договорiв) на виконання пiдрядних робiт, послуг;
- контрактiв (договорiв) купiвлi-продажу оборотних та необоротних активiв;
- контрактiв ( договорiв) купiвлi-продажу корпоративних прав та цiнних паперiв третiх осiб ;
- договорiв iпотеки, поруки , застави майна та майнових прав (по договорам оренди);
- кредитних угод (кредитних договорiв), укладених з банками та фiнансовими установами;
- договорiв комiсiї, доручення, фiнансової допомоги, позики;
- угод на отримання банкiвських гарантiй для участi в тендерах, банкiвських гарантiй виконання контрактiв (договорiв) та отримання авансових платежiв вiд замовника або кредиту банку вiд вартостi робiт за контрактами (договорами), лiцензiйних договорiв, додаткових угод до лiцензiйних договорiв, договорiв фiнансового лiзингу, концепсiї, тощо.
6. Визначити уповноважену особу – директора товариства на пiдписання значних правочинiв, якi будуть укладенi у ходi поточної господарської дiяльностi товариства протягом одного року з дати прийняття такого рiшення.
Одноосiбне рiшення акцiонера Пiдлiсного Володимира Григоровича, що є прерогативою вищого органу управлiння Приватного акцiонерного товариства «Iнфоресурс АГ».

 

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

29.08.2008

122/10/1/08

Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi

UA1026861005

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

100

100000

10000000

100

Опис

Протягом звiтного року на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснювалась; фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було; додаткової емiсiї товариством не здiйснювало.

 

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

167.4

139.3

0

0

167.4

139.3

будівлі та споруди

122.5

112.9

0

0

122.5

112.9

машини та обладнання

11.6

4.6

0

0

11.6

4.6

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

33.3

21.8

0

0

33.3

21.8

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

167.4

139.3

0

0

167.4

139.3

Опис

Облiк основних засобiв в складi необоротних активiв ведеться по iнвентарних об'єктах. Класифiкацiя основних засобiв вiдповiдає нормам П(С)БО-7 «Основнi засоби». Балансова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2014 р. складає 139.3 тис. грн., первiсна вартiсть складає 432.4 тис. грн., знос – 293.1 тис. грн. Амортизацiя по основних засобах нараховувалась за прямолiнiйним методом, що не суперечить П(С)БО-7. Обмежень на використання майном емiтента в звiтному роцi не було.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

7241.4

7234.7

Статутний капітал (тис. грн.)

10000

10000

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

10000

10000

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485, Цивiльного кодексу України. Розрахунок проведено за даними Балансу пiдприємства, складеного станом на 31.12.2013 р.: розрахункова вартiсть чистих активiв - рiзниця рядкiв балансу 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капiтал – рядок балансу 300; скоригований статутний капiтал - рiзниця рядкiв балансу 300, 360 та 370.

Висновок

Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить -2758.6 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить -2758.6 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить -2765.3 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить -2765.3 грн. Вартiсть чистих активiв товариства менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України не дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

33.2

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

2101

X

X

Усього зобов'язань

X

2134.2

X

X

Опис:

Довгостроковi зобов'язання товариства станом на 31.12.2014 року 2134.2 тис. грн.
В роздiлi III "Поточнi зобов'язання i забезпечення" пасиву балансу вiдображенi поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, поточнi зобов’язання за розрахунками з бюджетом, з оплати працi, iншi поточнi зобов’язання.
Станом на 31.12.2014 року кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає 8.5 тис. грн., поточнi зобов’язання за розрахунками з бюджетом складають 33.2 тис. грн, поточнi зобов’язання за розрахунками з оплати працi складають 3.2 тис. грн., зi страхування 1,6 тис.грн. - вiдповiдають даним синтетичного облiку. Iншi поточнi зобов’язання станом на 31.12.2014 складають 5.8 тис .грн. Данi синтетичного облiку зобов’язань товариства вiдповiдають даним звiтностi товариства i в абсолютному значенi становлять 52.3 тис. грн.

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

25.04.2014

25.04.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Добсон-консалтинг»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

21681636

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Україна, 04107, м. Київ, вул. Татарська, 7, оф. 89

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

1909 27.01.2011

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

- - - -

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2014 рiк

Думка аудитора***

умовно-позитивна

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2014

1

0

2

2013

2

1

3

2012

0

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): Iншi данi вiдсутнi

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

X

 

Інше (запишіть): Iншi данi вiдсутнi

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): Iншi данi вiдсутнi

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради комiтети не створено.

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради комiтети не створено.

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

Iншi данi вiдсутнi.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (запишіть): Iншi данi вiдсутнi.

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

Iншi данi вiдсутнi.

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Ні

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Так

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) НіЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

 

X

Положення про наглядову раду

 

X

Положення про виконавчий орган

 

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

 

X

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

В товариствi положення вiдсутнi.

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Ні

Ні

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

Iншi данi вiдсутнi

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Iншi данi вiдсутнi

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Iншi данi вiдсутнi

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

Iншi данi вiдсутнi

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): Iз способом залучення iнвестицiй не визначились

 

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс корпоративного управлiння вiдсутнiй

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс корпоративного управлiння вiдсутнiй

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Кодекс корпоративного управлiння вiдсутнiй

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2015 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "IНФОРЕСУРС АГ"

за ЄДРПОУ

21665079

Територія

Голосіївський

за КОАТУУ

8036100000

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Консультування з питань інформатизації

за КВЕД

62.02

Середня кількість працівників

3

 

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

 

Адреса, телефон

03150, мiсто Київ, вулиця Червоноармiйська, 72

 

 

Форма № 1-м

1. Баланс
на 31.12.2014 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

Основні засоби:

1010

167.4

139.3

- первісна вартість

1011

432.1

432.4

- знос

1012

( 264.7 )

( 293.1 )

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

7790.0

7790.0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

7957.4

7929.3

II. Оборотні активи

Запаси

1100

0

0.2

- у тому числі готова продукція

1103

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

1125

1215.0

1285.2

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

50.8

0

- у тому числі податок на прибуток

1136

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

2.1

1.3

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

34.4

69.0

Витрати майбутніх періодів

1170

135.9

141.2

Інші оборотні активи

1190

0

1.7

Усього за розділом II

1195

1438.2

1498.6

ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

9395.6

9427.9

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

10000.0

10000.0

Додатковий капітал

1410

34.5

34.5

Резервний капітал

1415

2.8

3.2

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-2802.6

-2796.3

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

Усього за розділом I

1495

7234.7

7241.4

II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

2134.2

2134.2

ІІІ. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

- товари, роботи, послуги

1615

7.3

8.5

розрахунками з бюджетом

1620

12.9

33.2

у тому числі з податку на прибуток

1621

0

15.5

- зі страхування

1625

2.0

1.6

- з оплати праці

1630

4.2

3.2

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Інші поточні зобов'язання

1690

0.3

5.8

Усього за розділом IІІ

1695

26.7

52.3

ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття

1700

0

0

Баланс

1900

9395.6

9427.9

 

 

2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.

Форма N 2-м

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

406.6

448.7

Інші операційні доходи

2120

0

0

Інші доходи

2240

4.2

4.6

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

410.8

453.3

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( -40.6 )

( -121.9 )

Інші операційні витрати

2180

( -343.0 )

( -309.8 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( 0 )

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

( -383.6 )

( -431.7 )

Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)

2290

27.2

21.6

Податок на прибуток

2300

( 15.6 )

( 12.0 )

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

11.6

9.6

 

Примітки до балансу

-

Примітки до звіту про фінансові результати

-

Керівник

Ясiнський Сергiй Миколайович

Головний бухгалтер

Мар'янчик Олена Петрiвна