Приватне акціонерне товариство

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 р. PDF Печать E-mail
Автор: lena   
16.04.2014 19:15

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Ясiнський Сергiй Миколайович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

16.04.2014

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "IНФОРЕСУРС АГ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

21665079

4. Місцезнаходження

м. Київ , -, 03150, м. Київ, вул. Червоноармiйська, 72

5. Міжміський код, телефон та факс

(0432) 46-48-41 46-48-41

6. Електронна поштова адреса

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

16.04.2014

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi НКЦПФР

 

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

 

в мережі Інтернет

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки

Iнформацiя про ограни управлiння емiтента не заповнювалась у зв'язку з тим, що вiдповiдно до Положення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв емiтенти-акцiонернi товариства цю iнформацiю не заповнюють.
В формi "Iнформацiя про дивiденди" розкривається iнформацiя про те, що за результатами звiтного та попереднього рокiв рiшення щодо виплати дивiдендiв не приймалось.
Звiт про стан об’єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов’язань за якими здiйснюється шляхом передачi об’єкта (частини об’єкта) житлового будiвництва) не надається через вiдсутнiсть випуску цiльових облiгацiй.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "IНФОРЕСУРС АГ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01№215678

3. Дата проведення державної реєстрації

23.01.1997

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

10000000.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

3

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

62.02 консультування з питань iнформатизацiї

46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля

58.29 Видання iншого програмного забезпечення

10. Органи управління підприємства

Iнформацiя про ограни управлiння емiтента не заповнювалась у зв'язку з тим, що вiдповiдно до Положення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв емiтенти-акцiонернi товариства цю iнформацiю не заповнюють.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПуАТ «СЕБ Банк» м.Киiв

2) МФО банку

300175

3) поточний рахунок

26000000172454

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

-

5) МФО банку

-

6) поточний рахунок

-

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Член наглядової ради, головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мар'янчик Олена Петрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АВ 067881 01.12.1999 Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

4) рік народження**

1975

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

9

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Вiнницький регiональний бiзнесцентр", помiчник генерального директора

8) дата обрання та термін, на який обрано

09.12.2013 3 роки

9) Опис

Мар'янчик О.П. обрана на посаду члена наглядової ради рiшенням загальних зборiв вiд 09.12.2013 року (протокол № 02/13). Повноваження та обов’язки посадової особи як голови наглядової ради визначенi статутом товариства.
Мар'янчик О.П. призначено на посаду головного бухгалтера наказом 02-К вiд 01.02.2006 року. До повноважень та обов’язкiв посадової особи як головного бухгалтера вiдноситься органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених законодавством України, з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй.
Змiна посадової особи протягом звiтного року вiдбулася в зв’язку зi створенням наглядової ради в складi трьох осiб. У посадової особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж керiвної роботи – 9 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посади головного бухгалтера ТОВ "Агробудтехнологiї", ПрАТ (ЗАТ) "Iнфоресурс АГ". Посадова особа також займає посаду головного бухгалтера ТОВ "Агробудтехнологiї" м. Вiнниця.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ясiнський Сергiй Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АА 123751 12.01.1996 Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

4) рік народження**

1971

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Космос Гольф Україна", директор

8) дата обрання та термін, на який обрано

09.12.2013 безстроково

9) Опис

Ясiнський С.М. був обраний на посаду директора рiшенням загальних зборiв вiд 09.12.2013 року (протокол № 02/13). Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi статутом товариства, а саме: оперативне управлiння товариством, органiзацiя його виробничо-господарської, соцiальної та iншої дiяльностi, забезпечення виконання завдань товариства, передбачених його статутом. Змiна посадової особи протягом звiтного року вiдбулася в зв’язку з заявою про звiльнення Бернас Юлiї Олексiївни. У посадової особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж керiвної роботи – 10 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посади комерцiйного директора ТОВ "Вiнницький регiональний бiзнесцентр", директора ТОВ "Космос Гольф Україна". Посадова особа також займає посаду директора ТОВ "Космос Гольф Україна" мiсто Вiнниця, вулиця Пирогова, 144.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пiдлiсний Володимир Григорович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АА 768142 12.10.1998 Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

4) рік народження**

1959

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

14

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Вiнницький регiональний бiзнесцентр", генеральний директор

8) дата обрання та термін, на який обрано

09.12.2013 3 роки

9) Опис

Пiдлiсний В.Г. обраний на посаду голови наглядової ради рiшенням загальних зборiв вiд 09.12.2013 року (протокол № 02/13). Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi статутом товариства. У 2013 роцi за виконання обов’язкiв голови наглядової ради винагорода, у тому числi в натуральнiй формi, не отримувалась. Змiна посадової особи протягом звiтного року вiдбулася в зв’язку зi створенням наглядової ради в складi трьох осiб. У посадової особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж керiвної роботи – 14 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посаду генерального директора ТОВ "Вiнницький регiональний бiзнесцентр". Посадова особа також обiймає посаду генерального директора ТОВ "Вiнницький регiональний бiзнесцентр" м. Вiнниця.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гончарук Василь Михайлович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АА 375505 15.11.1996 Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

4) рік народження**

1962

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Подiльський центр дiлового спiвробiтництва", директор

8) дата обрання та термін, на який обрано

09.12.2013 3 роки

9) Опис

Гончарук В.М. обраний на посаду члена наглядової ради рiшенням загальних зборiв вiд 09.12.2013 року (протокол № 02/13).Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi статутом товариства. Змiна посадової особи протягом звiтного року вiдбулася в зв’язку зi створенням наглядової ради в складi трьох осiб. У посадової особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж керiвної роботи - 10 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посаду директора ТОВ "Подiльський центр дiлового спiвробiтництва". Посадова особа також обiймає посаду директора ТОВ "Подiльський центр дiлового спiвробiтництва" мiсто Вiнниця, вулиця Пирогова, 144.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Член наглядової ради, головний бухгалтер

Мар'янчик Олена Петрiвна

АВ 067881 01.12.1999 Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

 

0

0

0

0

0

0

Директор

Ясiнський Сергiй Миколайович,

АА 123751 12.01.1996 Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

 

0

0

0

0

0

0

Голова наглядової ради

Пiдлiсний Володимир Григорович

АА 768142 12.10.1998 Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

 

100000

100

100000

0

0

0

Член наглядової ради

Гончарук Василь Михайлович

АА 375505 15.11.1996 Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

 

0

0

0

0

0

0

Усього

100000

100

100000

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Пiдлiсний Володимир Григорович

АА 768142 12.10.1998 Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

 

100000

100

100000

0

0

0

Усього

100000

100

100000

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

22.04.2013

Кворум зборів**

100

Опис

Збори проводяться за iнiцiативою директора товариства за наступним перелiком питань, що розглядались на загальних зборах:
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї та прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Затвердження регламенту роботи загальних зборiв акцiонерiв товариства.
2.Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора. Визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2013 рiк.
3.Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi вчинятимуться товариством у ходi поточної господарської дiяльностi згiдно дiючого законодавства України.
4.Звiт та висновки ревiзора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв ревiзора товариства.
5.Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за результатами фiнансового 2012 року. Порядок розподiлу прибутку товариства за наслiдками фiнансового 2012 року.
6.Порядок знищення сертифiкатiв та бланкiв сертифiкатiв акцiй.
7.Прийняття рiшення про змiну зберiгача.
Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило.
Результати розгляду питань порядку денного: всi питання порядку денного були розглянутi та прийнятi вiдповiднi рiшення.

 

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

 

X

Дата проведення

09.12.2013

Кворум зборів**

100

Опис

Проведення позачергових зборiв iнiцiювалось директором товариства за наступним перелiком питань, що розглядались на загальних зборах:
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї та прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Затвердження регламенту роботи загальних зборiв акцiонерiв товариства.
2.Затвердження змiн та доповнень до статуту товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї.
3.Визначення уповноваженої особи на пiдписання статуту товариства викладеного у новiй редакцiї.
4.Надання повноважень на здiйснення заходiв щодо державної реєстрацiї статуту товариства викладеного у новiй редакцiї.
5.Припинення повноважень директора товариства.
6.Обрання директора товариства. Затвердження умов контракту, що укладатиметься з директором товариства.
7.Створення наглядової ради.
Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило.
Результати розгляду питань порядку денного: всi питання порядку денного були розглянутi та прийнятi вiдповiднi рiшення.

 

 

9. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував звітньому

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0

0

0

0

Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.

0

0

0

0

Сума виплачених дивідендів, грн.

0

0

0

0

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

 

 

 

 

Дата виплати дивідендів

 

 

 

 

Опис

За результатами звiтного та попереднього рокiв рiшення щодо виплати дивiдендiв не приймалось.

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

29.08.2008

122/10/1/08

Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi

UA1026861005

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

100

100000

10000000

100

Опис

Протягом звiтного року на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснювалась; фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було; додаткової емiсiї товариством не здiйснювало.
Протягом звiтного року товариство процентнi, дисконтнi, цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї та iншi цiннi папери (випуск яких пiдлягає реєстрацiї) (крiм iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН), похiднi цiннi папери не випускало; викуп власних акцiй протягом звiтного року не проводило.

 

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

200.8

167.4

0

0

200.8

167.4

будівлі та споруди

132

122.5

0

0

132

122.5

машини та обладнання

20.7

11.6

0

0

20.7

11.6

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

48.1

33.3

0

0

48.1

33.3

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

200.8

167.4

0

0

200.8

167.4

Опис

Пiдприємство основними засобами вважає матерiальнi активи, якi утримуються з метою використання їх у процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, для здiйснення статутної дiяльностi, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких становить бiльше одного року. Бухгалтерський облiк основних засобiв на пiдприємствi забезпечує своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку повної iнформацiї про оцiнку, надходження основних засобiв, їх внутрiшнє перемiщення (зi складу в цех (вiддiл, дiльницю), цеху в цех тощо), вибуття (реалiзацiя, лiквiдацiя, безоплатна передача, нестача, псування тощо); вiдображення даних про нарахування амортизацiї основних засобiв за звiтний перiод та їх зносу з початку корисного використання; визначення витрат, пов'язаних з пiдтриманням основних засобiв у робочому станi (технiчнi огляди, поточне обслуговування), їх ремонтом i полiпшенням; визначення фiнансових результатiв вiд реалiзацiї та iншого вибуття основних засобiв; iнформацiєю для складання звiтностi про основнi засоби i капiтальнi iнвестицiї. Станом на 31.12.2013 р. по даних пiдприємства власнi основнi засоби становлять: на початок звiтного перiоду: первiсна вартiсть 430,2 тис. грн., залишкова вартiсть 200,8 тис. грн., знос 229,4 тис. грн.; на кiнець звiтного перiоду: первiсна вартiсть 432,1 тис. грн., залишкова вартiсть 167,4 тис. грн., знос 264,7 тис. грн. Нарахування амортизацiї здiйснюється протягом строку експлуатацiї об'єкта, який встановлюється пiдприємством при визнаннi цього об'єкта активом (при зарахуваннi на баланс), i призупиняється на перiод його консервацiї. Сума нарахованої амортизацiї вiдображається за дебетом рахункiв облiку витрат дiяльностi, виробництва у кореспонденцiї з рахунком облiку зносу (амортизацiї) необоротних активiв. Нарахування амортизацiї проводиться пiдприємством щомiсяця. Пiдприємство застосовує норми та методи нарахування амортизацiї по основним засобам передбаченi П(С)БО № 7 «Основнi засоби». Податковий облiк основних засобiв та їх амортизацiї ведеться згiдно Податкового кодексу України, який затверджений Законом України № 2856-17 вiд 23.12.2010 р. iз змiнами та доповненнями В результатi проведених аудиторських процедур, стосовно повноти та правильностi вiдображення в облiку капiтального ремонту основних засобiв, правильнiсть нарахування амортизацiї, правильнiсть вiдображення в облiку надходження, внутрiшнього перемiщення та вибуття (списання) основних засобiв, аудиторами встановлено, що суттєвих помилок, якi можуть привести до викривлення показникiв фiнансової звiтностi не встановлено.
Обмежень на використання майном емiтента в звiтному роцi не було.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

7234.7

7225.1

Статутний капітал (тис. грн.)

10000

10000

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

10000

10000

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485, Цивiльного кодексу України. Розрахунок проведено за даними Балансу пiдприємства, складеного станом на 31.12.2013 р.: розрахункова вартiсть чистих активiв - рiзниця рядкiв балансу 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капiтал – рядок балансу 300; скоригований статутний капiтал - рiзниця рядкiв балансу 300, 360 та 370.

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв складає вiдємну величину та меньша розмiру статутного капiталу акцiонерного товариства, що не вiдповiдає вимогам чинного законодавства Украiни. У минулому звiтному перiодi (2012 рiк) вартiсть чистих активiв також була меньшою вiд статутного капiталу. Вiдповiдно до статтi 155 Цивiльного кодексу Украiни, якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв виявиться меньшою вiд статутного капiталу, товариство буде зобовязане оголосити про зменьшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

12.9

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

2148

X

X

Усього зобов'язань

X

2160.9

X

X

Опис:

В товариствi зобов’язання визначають згiдно П(С)БО 11 “Зобов’язання” затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 сiчня 2000 р. N 20 вiд 11.02.2000 р. та Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 11 лютого 2000 р. N 85/4306 iз врахуванням змiн та доповнень. Зобов’язання пiдприємством визнаються, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення. Якщо на дату балансу ранiше визнане зобов’язання не пiдлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звiтного перiоду.
З метою бухгалтерського облiку на пiдприємствi зобов’язання подiляються на: довгостроковi; забезпечення, поточнi. Забезпечення створюються для вiдшкодування наступних (майбутнiх) операцiйних витрат на: виплату вiдпусток працiвникам; додаткове пенсiйне забезпечення; виконання гарантiйних зобов'язань; реструктуризацiю; виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактiв тощо. До довгострокових зобов’язань належать: довгостроковi кредити банкiв; iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання; вiдстроченi податковi зобов'язання; iншi довгостроковi зобов'язання. Поточнi зобов'язання включають: короткостроковi кредити банкiв; поточну заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями; короткостроковi векселi виданi; кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги; поточну заборгованiсть за розрахунками з одержаних авансiв, за розрахунками з бюджетом, за розрахунками з позабюджетних платежiв, за розрахунками зi страхування, за розрахунками з оплати працi, за розрахунками з учасниками, за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв; iншi поточнi зобов'язання. Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi за сумою погашення. За станом на 31.12.2013 р. довгостроковi зобов’язання у товариства складають 2134.2 тис. грн. Станом на 31.12.2013 р. поточнi зобов’язання товариства становлять 26,7 тис. грн., в порiвняннi з даними на початок 2013 року (92,9 тис . грн.) зменшення 66,2 тис. грн. Розрахунки по заробiтний платi, з пiдзвiтними особами, з бюджетом, позабюджетними фондами i соцiальному страхуванню здiйснювались у вiдповiдностi до чинного законодавства та встановленими нормами.

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

09.12.2013

09.12.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

06.11.2013

06.11.2013

Відомості про проведення загальних зборів

22.03.2013

22.03.2013

Відомості про проведення загальних зборів

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Боднар Анатолiй Iванович

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

1756504013

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Україна, 21036, м. Вiнниця, вул. Хмельницьке шосе буд.11кв.21

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

1689 18.12.1996

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

- - - -

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2013 рiк

Думка аудитора***

умовно-позитивна

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2013

2

2

2

2012

0

0

3

2011

0

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): Iншi данi вiдсутнi

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

X

 

Інше (запишіть): Iншi данi вiдсутнi

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

X

 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): Iншi данi вiдсутнi

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

0

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради комiтети не створено.

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради комiтети не створено.

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

Iншi данi вiдсутнi.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (запишіть): Iншi данi вiдсутнi.

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

Iншi данi вiдсутнi.

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Ні

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Так

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) НіЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

 

X

Положення про наглядову раду

 

X

Положення про виконавчий орган

 

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

 

X

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

В товариствi положення вiдсутнi.

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Ні

Ні

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

X

 

Інше (запишіть)

Iншi данi вiдсутнi

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Iншi данi вiдсутнi

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Iншi данi вiдсутнi

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

Iншi данi вiдсутнi

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): Iз способом залучення iнвестицiй не визначились

 

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс корпоративного управлiння вiдсутнiй

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс корпоративного управлiння вiдсутнiй

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Кодекс корпоративного управлiння вiдсутнiй

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

 

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "IНФОРЕСУРС АГ"

за ЄДРПОУ

21665079

Територія

 

за КОАТУУ

8036100000

Організаційно-правова форма господарювання

Приватне акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Орган державного управління

 

за КОДУ

230

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

60.02

Середня кількість працівників

3

 

Одиниця виміру: тис.грн.

 

Адреса

03150, мiсто Київ, вулиця Червоноармiйська, 72

 

 

Форма № 1-м

Баланс на 31.12.2013 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершене будівництво

020

0

0

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

200.8

167.4

- первісна вартість

031

430.2

432.1

- знос

032

( 229.4 )

( 264.7 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції

040

7790.0

7790.0

Інші необоротні активи

070

0

0

Усього за розділом I

080

7990.8

7957.4

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

0

0

Поточні біологічні активи

110

0

0

Готова продукція

130

2.6

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

1165.6

1215.0

- первісна вартість

161

1165.6

1215.0

- резерв сумнівних боргів

162

( 0 )

( 0 )

Дебіторська заборгованість з бюджетом

170

111.4

50.8

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

0.4

2.1

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

50.7

34.4

- у тому числі в касі

231

0

0

- в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

0

0

Усього за розділом II

260

1330.7

1302.3

III. Витрати майбутніх періодів

270

130.7

135.9

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

9452.2

9395.6

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

10000.0

10000.0

Додатковий вкладений капітал

320

34.5

34.5

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-2809.4

-2802.6

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Усього за розділом I

380

7225.1

7234.7

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

480

2134.2

2134.2

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

78.8

7.3

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з бюджетом

550

7.2

12.9

- зі страхування

570

2.2

2.0

- з оплати праці

580

4.6

4.2

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

0.1

0.3

Усього за розділом IV

620

92.9

26.7

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

9452.2

9395.6

 

Примітки

-

Керівник

Ясiнський С.М.

Головний бухгалтер

Мар'янчик О.П.

 

Форма N 2-м

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2013 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

за аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

538.4

832.1

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

( 89.7 )

( 138.7 )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

448.7

693.4

Інші операційні доходи

040

0

0

Інші доходи

050

4.6

532.6

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)

070

453.3

1226.0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

080

( 121.9 )

( 328.0 )

Інші операційні витрати

090

( 309.8 )

( 308.6 )

у тому числі:

091

0

0

 

092

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

100

( 0 )

( 516.6 )

Разом витрати (080 + 090 + 100)

120

( 431.7 )

( 1153.2 )

Фінансовий результат до оподаткування (070 -120)

130

21.6

72.8

Податок на прибуток

140

( 12.0 )

( 17.8 )

Чистий прибуток (збиток) (130 -140)

150

9.6

55.0

Забезпечення матеріального заохочення

160

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів

201

0

0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів

202

0

0

 

Примітки

-

Керівник

Ясiнський С.М.

Головний бухгалтер

Мар'янчик О.П.

Обновлено 16.04.2014 19:18