Приватне акціонерне товариство

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік PDF Печать E-mail
Автор: lena   
11.04.2013 12:37

Титульний аркуш

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

 

Директор

 

 

 

Бернас Юлiя Олексiївна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

 

 

10.04.2013

 

 

 

 

(дата)

 

 

М.П.

 

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2012 рік

 

1. Загальні відомості

 

1.1. Повне найменування емітента

 

Приватне акціонерне товариство "ІНФОРЕСУРС АГ"

 

1.2. Організаційно-правова форма емітента

 

Акціонерне товариство

 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

 

21665079

 

1.4. Місцезнаходження емітента

 

03150, М.Київ, -, м. Київ, вул. Червоноармійська 72

 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

 

(0432) 46-48-41, 46-48-41

 

1.6. Електронна поштова адреса емітента

 

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

 

 

 

(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у

 

 

 

 

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

 

 

 

 

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Зміст

 

 

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

 

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

 

е) інформація про рейтингове агентство

 

є) інформація про органи управління емітента

 

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

 

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

 

7. Інформація про дивіденди

 

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента

 

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

г) інформація про похідні цінні папери

 

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

 

10. Опис бізнесу

 

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

 

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

20. Основні відомості про ФОН

 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

24. Правила ФОН

 

25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

30. Примітки

Iнформацiя, що вiдсутня у змiстi, не додається з наступних причин:
Товариство не отримувало лiцензiй (дозволiв) на окремi види дiяльностi.
Форма Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств не заповнювалась оскiльки пiдприємство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
Форма Інформація про рейтингове агентство не заповнювалась оскiльки товариство не користується послугами рейтингового агентства.
Форма Інформація про органи управління емітента не заповнювалась у зв'язку з тим, що відповідно до розділу V глава 2 пункт 1,6 Положення ДКЦПФР №1591 від 19.12.2006 про розкриття інформації емітентами цінних паперів емітенти-акціонерні товариства цей розділ не заповнюють.
Загальнi збори акцiонерiв протягом 2012 року не проводились.
Форми Процентнi облiгацiї, Дисконтнi облiгацiї, Цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї, iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом (випуск яких пiдлягає реєстрацiї) (крiм iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН) не заповнювалось у зв'язку з тим, що процентнi, дисконтнi, цiльовi облiгацiї та iншi цiннi папери (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) не випускалися. Товариство не здiйснює торгiвлю цiнними паперами на фондових бiржах. Намiрiв щодо подання заяв для допуску на бiржу не має.
Форма Інформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не заповнювалась у зв'язку з тим, що товариство не проводило викуп власних акцiй.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї так як дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн.грн.
Форма Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів не заповнювалась, так як випуск цінних паперів товариства переведено у бездокументарну форму, замовлення та видача сертифікатів не здійснювались.
Форма Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом року не заповнювалась у зв'язку з тим, що будь-яких дiї, що могли вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, в розумiннi ст. 41. Закону України Про цiннi папери та фондовий ринок, не здiйснювалося (не вiдбувалося).
Форма Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів не заповнювалась у зв'язку з відсутністю випуску боргових цінних паперів.
Iнформацiя стосовно п.15-24 не надається через те, що Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та емiтентом сертифiкатiв ФОН.
Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi не складалася (п.28).
Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається через вiдсутнiсть випуску цiльових облiгацiй (п.29). 

 

3. Основні відомості про емітента

 

 

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "ІНФОРЕСУРС АГ"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "ІНФОРЕСУРС АГ"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

03150

3.1.5. Область, район

М.Київ, -

3.1.6. Населений пункт

м. Київ

3.1.7. Вулиця, будинок

вул. Червоноармійська 72

 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

А01№215678

3.2.2. Дата державної реєстрації

23.01.1997

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Голосіївська районна у місті Києві державна адміністрація

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

10000000,00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

10000000,00

 

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПуАТ "СЕБ Банк"

3.3.2. МФО банку

300175

3.3.3. Поточний рахунок

26000000172454

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

д/н

3.3.5. МФО банку

д/н

3.3.6. Поточний рахунок

д/н

 

3.4. Основні види діяльності

Консультування з питань інформатизації 62.02, Неспеціалізована оптова торгівля 46.90, Видання іншого програмного забезпечення 58.29 
 

6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

6.1.1. Посада

Директор

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бернас Юлiя Олексiївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АВ, 121517, 21.03.2000, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

6.1.4. Рік народження**

1978

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

13

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "ВУМ №574", головний бухгалтер

6.1.8. Опис

У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Директор в межах своєї компитенцiї згiдно дiючого законодавства та Статуту Товариства представляє iнтереси Товариства в його вiдносинах з iншими юридичними особами, державними та iншими органами i органiзацiями; затверджує та укладає угоди вiд iменi Товариства; затверджує правила внутрiшнього трудового розпорядку та iншi внутрiшнi документи; визначає умови оплати працi робiтникiв Товариства; здiйснює оперативне управлiння Товариством; здiйснює керiвництво поточною фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства; виконує iншi обов'язки покладенi на нього загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою. Пiдпорядкований Наглядовiй Радi та Зборам акцiонерiв. В натуральній формі винагароду не отримувала. Нарахована заробiтна плата за 2012 рiк складає 4200 грн., не є членом Наглядової Ради або Ревiзiйної комiсiї Товариства. Посадова особа додатково обiймає посаду головний бухгалтер ВАТ "ВУМ №574", код 01415944, 21037, м.Вінниця, вул.Черняховського, 6А. Змiн посадової особи протягом звiтнього року невiдбувалось.

 

6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мар'янчик Олена Петрiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АВ, 067881, 01.12.1999, Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

6.1.4. Рік народження**

1975

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

8

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Вiнницький регiональний бiзнесцентр", помiчник генерального директора

6.1.8. Опис

У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки визначенi посадовою iнструкцiєю: органiзацiя бухгалтерського та податкового облiку результатiв господарської дiяльностi , пiдпорядкована директору. В натуральній формі винагороду не отримувала. Нарахована заробiтна плата за 2012 рiк складає 22200 грн., не є членом Наглядової Ради або Ревiзiйної комiсiї Товариства. Посадова особа додатково обiймає посаду головний бухгалтер ТОВ "Агробудтехнологiї", код 32387601, 21037, м. Вінниця, вул. Пирогова, 144. Змiн посадової особи протягом звiтнього року невiдбувалось.

 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

 

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

 

 

 

 

 

 

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Директор

Бернас Юлiя Олексiївна

АВ, 121517, 21.03.2000, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

 

0

0,000000

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Мар'янчик Олена Петрiвна

АВ, 067881, 01.12.1999, Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

 

0

0,000000

0

0

0

0

Усього

0

0,000000

0

0

0

0

 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. 

 

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

 

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

 

 

 

 

 

 

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

 

 

 

 

 

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Підлісний Володимир Григорович

 

29.08.2008

70000

70,000000

70000

0

0

0

Кожухівський Володимир Станіславович

 

29.08.2008

30000

30,000000

30000

0

0

0

Усього

100000

100,000000

100000

0

0

0 

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

 

** Не обов'язково для заповнення. 

 

11. Відомості про цінні папери емітента

 

 

11.1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

29.08.2008

122/10/1/08

Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi

UA1026861005

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

100,00

100000

10000000,00

100,000000

Опис

Торгiвля цiнними паперами товариства на бiржовому ринку, органiзацiйно оформлених позабiржових ринках не здiйснюється. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах у звiтному роцi не було. Власнi цiннi папери не викупались. Додатково будь-яких цiнних паперiв товариство не випускало. 
 

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента.

 

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

 

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1

3

4

5

6

7

8

1. Виробничого призначення:

197,3

200,8

0,0

0,0

197,3

200,8

будівлі та споруди

141,6

132,0

 

 

141,6

132,0

машини та обладнання

38,9

20,7

 

 

38,9

20,7

транспортні засоби

0,0

0,0

 

 

0,0

0,0

інші

16,8

48,1

 

 

16,8

48,1

2. Невиробничого призначення:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

будівлі та споруди

 

 

 

 

0,0

0,0

машини та обладнання

 

 

 

 

0,0

0,0

транспортні засоби

 

 

 

 

0,0

0,0

інші

 

 

 

 

0,0

0,0

Усього

197,3

200,8

0,0

0,0

197,3

200,8

Опис

основні засоби класифіковані та відображені  відповідно до вимог П(С)БО 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року № 92 із врахуванням змін та доповнень.
Нарахування амортизації здійснюється протягом строку експлуатації об'єкта, який встановлюється підприємством при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), і призупиняється на період його консервації. Сума нарахованої амортизації відображається за дебетом рахунків обліку витрат діяльності, виробництва у кореспонденції з рахунком обліку зносу (амортизації) необоротних активів. Нарахування амортизації проводиться підприємством щомісяця. Підприємство застосовує норми та методи нарахування амортизації по основним засобам передбачені П(С)БО № 7 "Основні засоби". Податковий облік основних засобів та їх амортизації ведеться згідно Податкового кодексу України, який затверджений Законом України № 2856-17 від 23.12.2010 р. із змінами та доповненнями .
Сума накопиченої амортизацiї ОЗ станом на 31.12.2012 становить 229,4 тис. грн., первiсна вартiсть 430,2 тис. грн., отже ступiнь зносу становить 53 %. Обмежень щодо використання основних засобiв немає.

 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

1

2

3

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)

7225,1

7170,1

Статутний капітал (тис. грн.)

10000,0

10000,0

Скоригований статутний капітал (тис. грн.)

10000,0

10000,0

Опис

Розрахунок чистих активів за звітний та попередній періоди здійснено згідно з Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартість чистих активів - різниця рядків 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капітал - рядок 300; скоригований статутний капітал - різниця рядків 300, 360.

Висновок

Статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 2774,9 тис.грн. Скоригований статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 2774,9 тис.грн. Порушені вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України. Вимагається зменшення статутного капіталу.

 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0,00

X

X

у тому числі:

 

 

 

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0,00

X

X

у тому числі:

 

 

 

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0,00

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0,00

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

 

X

X

за векселями (всього)

X

0,00

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0,00

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0,00

X

X

Податкові зобов'язання

X

7,20

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0,00

X

X

Інші зобов'язання

X

2219,90

X

X

Усього зобов'язань

X

2227,10

X

X

Опис

В товаристві зобов'язання визначають згідно П(С)БО 11 "Зобов'язання" затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 р. N 20 від 11.02.2000 р. та Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2000 р. N 85/4306 із врахуванням змін та доповнень. Зобов'язання підприємством визнаються, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду.
З метою бухгалтерського обліку на підприємстві зобов'язання поділяються на: довгострокові; забезпечення, поточні. Забезпечення створюються для відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат на: виплату відпусток працівникам;  додаткове пенсійне забезпечення;  виконання гарантійних зобов'язань;  реструктуризацію;  виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів тощо. До довгострокових зобов'язань належать: довгострокові кредити банків;  інші довгострокові фінансові зобов'язання;  відстрочені податкові зобов'язання;  інші довгострокові зобов'язання. Поточні зобов'язання включають: короткострокові кредити банків;  поточну заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями;  короткострокові векселі видані;  кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги;  поточну заборгованість за розрахунками з одержаних авансів, за розрахунками з бюджетом, за розрахунками з позабюджетних платежів, за розрахунками зі страхування, за розрахунками з оплати праці, за розрахунками з учасниками, за розрахунками із внутрішніх розрахунків; інші поточні зобов'язання. Поточні зобов'язання відображаються в балансі за сумою погашення.
За станом на 31.12.2012 р. загальні зобов'язання  товариства становлять 92,9 тис. грн., в порівнянні з даними на початок 2012 року (68,4 тис .грн.) збільшення  24,5 тис. грн.

  

 

Інформація про стан корпоративного управління

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2010

1

0

2

2011

0

0

3

2012

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

 

Так (*)

Ні (*)

Реєстраційна комісія

X

 

Акціонери

 

X

Реєстратор

 

X

Депозитарій

 

X

Інше (запишіть)

Інші дані відсутні

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так (*)

Ні (*)

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так (*)

Ні (*)

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть)

Інші дані відсутні

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так (*)

Ні (*)

Реорганізація

 

X

Внесення змін до статуту товариства

 

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

 

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

 

X

Інше (запишіть)

Позачергові збори не скликались

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні

 

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

0

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів – юридичних осіб

0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

0
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так (*)

Ні (*)

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інше (запишіть)

Наглядова рада не створена

Інше (запишіть)

 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Чи створено в товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так (*)

Ні (*)

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

 

X

Інше (запишіть)

Наглядова рада не створена

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах товариства?

 

Так (*)

Ні (*)

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (запишіть)

Інші дані відсутні

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так (*)

Ні (*)

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк/не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

Наглядова рада не створена

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Чи створено у вашому акіонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

ні

Кількість членів ревізійної комісії (осіб)

0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?

0

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?*

 

Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

Члени правління (директор)

Так

Ні

Так

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Ні

Ні

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

Секретар правління

Ні

Ні

Ні

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

Секретар наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні

Інше (запишіть)

Ні

Ні

Ні

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

 

Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань (*)

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Ні

Ні

Ні

Так

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

Ні

Ні

Так

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)

так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов`язаних з нею осіб та обов`язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)

ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так (*)

Ні (*)

Положення про загальні збори акціонерів

 

X

Положення про наглядову раду

 

X

Положення про виконавчий орган (правління)

 

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію

 

X

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть)

Положення відсутні

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства (*)?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Ні

Ні

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)

ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так (*)

Ні (*)

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

 

Так (*)

Ні (*)

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

 

X

Правління або директор

X

 

Інше (запишіть)

Інші дані відсутні

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)

так

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так (*)

Ні (*)

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови угоди з аудитором

X

 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Інші дані відсутні

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?

 

Так (*)

Ні (*)

Ревізійна комісія

 

X

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Інші дані відсутні

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

 

Так (*)

Ні (*)

З власнї ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

Інші дані відсутні

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

ні

 

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так (*)

Ні (*)

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть)

Із способом залучення інвестицій не визначились

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

Х

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)

так

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

 

Так (*)

Ні (*)

Не задовольняв професійний рівень особи

 

X

Не задовольняли умови договору з особою

 

X

Особу змінено на вимогу:

 

акціонерів

X

 

суду

 

X

Інше (запишіть)

У звязку з приведенням діяльності товариства у відповідність до вимог чинного законодавствабуло проведено дематераілізацію випуску акцій, укладено відповідні договори із зберігачем та депозитарієм

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)

ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:

 

яким органом управління прийнятий:

Кодекс корпоративного управління відсутній

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)

ні

укажіть яким чином його оприлюднено:

Кодекс корпоративного управління відсутній

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Кодекс корпоративного управління відсутній
 

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

Товариство не є фінансовою установою

 

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

Товариство не є фінансовою установою

 

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

Товариство не є фінансовою установою

 

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.

Товариство не є фінансовою установою

 

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

Товариство не є фінансовою установою

 

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Товариство не є фінансовою установою

 

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

Товариство не є фінансовою установою

 

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

Товариство не є фінансовою установою

 

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

Товариство не є фінансовою установою

 

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

Товариство не є фінансовою установою

 

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

Товариство не є фінансовою установою

 

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності

Товариство не є фінансовою установою

 

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

Товариство не є фінансовою установою

 

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

Товариство не є фінансовою установою

 

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

Товариство не є фінансовою установою

 

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

Товариство не є фінансовою установою

 

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Товариство не є фінансовою установою

 

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

Товариство не є фінансовою установою

 

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

Товариство не є фінансовою установою

 

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

Товариство не є фінансовою установою

 

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

Товариство не є фінансовою установою

 

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств. 

 

Фінансовий звіт

 

суб'єкта малого підприємництва

 

коди

Дата (рік, місяць, число)

12

12

31

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "ІНФОРЕСУРС АГ"

за ЄДРПОУ

21665079

Територія

м. Київ

за КОАТУУ

8036100000

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Орган державного управління

-

за КОДУ

-

Вид економічної діяльності

Консультування з питань інформатизації

за КВЕД

62.02

Середня кількість працівників

 

 

2

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса:

03150, -, м. Київ, вул. Червоноармійська 72

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

 

1. Баланс

 

На 31.12.2012

 

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

 

Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

020

 

 

Основні засоби:

 

 

 

залишкова вартість

030

197,3

200,8

первісна вартість

031

367,7

430,2

знос

032

(170,4)

(229,4)

Довгострокові біологічні активи:

 

 

 

справедлива (залишкова) вартість

035

 

 

первісна вартість

036

 

 

накопичена амортизація

037

(     )

(     )

Довгострокові фінансові інвестиції

040

8290,0

7790,0

Інші необоротні активи

070

 

 

Усього за розділом I

080

8487,3

7990,8

II. Оборотні активи

 

 

 

Виробничі запаси

100

 

 

Поточні біологічні активи

110

 

 

Готова продукція

130

41,9

2,6

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

1087,1

1165,6

первісна вартість

161

1087,1

1165,6

резерв сумнівних боргів

162

(     )

(     )

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

170

194,6

111,4

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

3,3

0,4

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

в національній валюті

230

2,3

50,7

у тому числі в касі

231

 

 

в іноземній валюті

240

 

 

Інші оборотні активи

250

 

 

Усього за розділом II

260

1329,2

1330,7

III. Витрати майбутніх періодів

270

87,5

130,7

IV.  Необоротні активи та групи вибуття

275

 

 

Баланс

280

9904,0

9452,2

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

10000,0

10000,0

Додатковий капітал

320

34,5

34,5

Резервний капітал

340

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-2864,4

-2809,4

Неоплачений капітал

360

(     )

(     )

Усього за розділом I

380

7170,1

7225,1

II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування

430

 

 

III. Довгострокові зобов'язання

480

2665,5

2134,2

IV. Поточні зобов`язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

8,8

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

45,6

78,8

Поточні зобов`язання за розрахунками:

 

 

 

з бюджетом

550

5,9

7,2

зі страхування

570

2,5

2,2

з оплати праці*

580

5,1

4,6

 

605

 

 

Інші поточні зобов`язання

610

0,5

0,1

Усього за розділом IV

620

68,4

92,9

V. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

Баланс

640

9904,0

9452,2

 

* З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці (665)

0,0

 

 

Примітки:

До складу необоротних активів підприємства відносяться: нематеріальні активи, основні засоби, незавершене будівництво, довгострокові біологічні активи, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість, інвестиційна нерухомість, відстрочені податкові активи, гудвіл та інші необоротні активи. Станом на 31.12.2012 р. на балансі підприємства обліковується  складові необоротних активів - основні засоби підприємства.  Нематеріальні активи на підприємстві відсутні. Підприємство основними засобами вважає матеріальні активи, які утримуються з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, для здійснення статутної діяльності, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких становить більше одного року. На балансі акціонерного товариства  обліковуються  довгострокові фінансові інвестиції, вкладені у статутні фонди  інших підприємств. Склад фінансових інвестицій станом на 31.12.2012 р. наступний : фінансові інвестиції, що обліковуються методом участі капіталі інших підприємств - ТОВ  "Лордекс менеджмент груп", код ЄДРПО  35823398- 4500,0 тис. грн., "ТОВ "Енергетична компанія Біо Терм" , код ЄДРПО 35904424 -  500,0 тис. грн., ТОВ "Лісогосподарське товариство", код ЄДРПО 36407406 - 390.0 тис. грн.,ТОВ "Подільський центр ділового співробітництва", код ЄДРПО 20114326 - 2400, 0 тис. грн.
До складу оборотних активів підприємства відносяться: виробничі запаси, поточні біологічні активи, незавершене виробництво, готова продукція, товари, векселі одержані, дебіторська заборгованість, поточні фінансові інвестиції, грошові кошти та їх еквіваленти та інші оборотні активи.
Станом на 31.12.2012 р. на балансі підприємства обліковується декілька складових оборотних активів - виробничі запаси, дебіторська заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти.
Аналітичний облік статутного, пайового, додаткового вкладеного, резервного, неоплаченого, вилученого капіталів та нерозподіленого прибутку на підприємстві ведеться з використанням відповідних рахунків бухгалтерського обліку класу  4 "Власний капітал та забезпечення зобов'язань. Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про стан і рух коштів різновидностей власного капіталу - статутного, пайового, додаткового, резервного, вилученого, неоплаченого, а також нерозподілених прибутків (непокритих збитків), цільових надходжень, забезпечень майбутніх витрат і платежів, страхових резервів.
Станом на 31.12.2012 року загальний розмір власного капіталу Товариства складає  7225,1 тис. грн., в порівнянні з початком року (7170,1 тис. грн.), збільшення  власного капіталу відбулося за рахунок одержаного прибутку в сумі 55,0  тис. грн.
Об'явлений  статутний капітал підприємства становить 10000000,00 грн. Величина статутного капіталу на 31.12.2012 р. становить 10000000,00 грн. Станом на 31.12.2012 року статутний капітал сплачено повністю.Станом на 31.12.2012 року резервний капітал  не сформований.

 

  

 

2. Звіт про фінансові результати

 

За 2012 р.

 

Форма № 2-м

Код за ДКУД

1801007

 

Стаття

Код рядка

За звітній період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

832,1

3599,2

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

(138,7)

(592,3)

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

693,4

3006,9

Інші операційні доходи

040

 

383,0

Інші доходи

050

532,6

2,8

Разом чисті доходи ( 030 + 040 + 050 )

070

1226,0

3392,7

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг)

080

(328,0)

(2911,4)

Інші операційні витрати

090

(308,6)

(263,5)

у тому числі:

091

(     )

(     )

 

092

(     )

(     )

Інші витрати

100

(516,6)

(117,7)

Разом витрати (080 + 090 + 100)

120

(1153,2)

(3292,6)

Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)

130

72,8

100,1

Податок на прибуток

140

17,8

33,0

Чистий прибуток (збиток) (130 -140)

150

55,0

67,1

Забезпечення матеріального заохочення

160

 

 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів

201

 

 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів

202

 

 

 

Примітки:

Собівартість реалізованих товарів визначається Підприємством згідно з П(С)БО 9 "Запаси".
Відображення собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг)  в бухгалтерському обліку Підприємства здійснюється згідно з П(С)БО 16 "Витрати".
До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються:
- прямі матеріальні витрати;
-прямі витрати на оплату праці;
-інші прямі витрати;
-змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати.
Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) встановлено підприємством самостійно.
Перевіркою правильності віднесення витрат у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах до витрат Підприємства встановлено :
-              первинні документи в бухгалтерській службі обробляють бухгалтери, які ведуть свої ділянки обліку, такі як: основні засоби, заробітна плата, послуги, витрати на виробництво та собівартість продукції, тощо;
-ці самі бухгалтери контролюють наявність усіх первинних документів, що підтверджують будь-яку операцію;
-періодичність віднесення витрат на формування фінансових результатів щомісячна.
На підприємстві ведеться бухгалтерський та податковий облік витрат виробництва, витрат обігу та валових витрат відповідно до встановленого порядку.
Ведення обліку витрат на виробництво та склад витрат на виробництво відповідає вимогам П(С)БО 16 "Витрати" затвердженого наказом МФУ № 318 від 31.12.1999 р із врахуванням змін та доповнень.
Податковий облік витрат ведеться згідно Податкового кодексу України від 23.12 2010  року №2856/17-ВР із змінами та доповненнями.
Фактична собівартість та оцінка залишків незавершеного виробництва на підприємстві достовірні і обраховуються згідно чинного законодавства.
На підприємстві облік загальновиробничих витрат ведеться згідно чинного законодавства, порядок та правильність розподілу цих витрат ведеться згідно обраній обліковій політиці, П(С)БО 16 "Витрати" та не суперечить чинному законодавству.
Формування виручки (валового доходу) від реалізації продукції (робіт, послуг) проводиться відповідно до П(С)БО 15 "Дохід" затвердженого наказом МФУ № 290 від 29.11.1999 р. з врахуванням змін та доповнень.
При визначенні суми доходу  від продажу товарів, продукції, робіт, послуг підприємство керувалося Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", відповідними нормами П(С)БО 1, 3, 6, 15, 16, 17 та обліковою політикою.

 

 

 

Керівник

 

 

Бернас Юлiя Олексiївна

 

 

(підпис)

 

(ініціали, прізвище)

 

 

Головний бухгалтер

 

 

Мар'янчик Олена Петрівна

 

 

(підпис)

 

(ініціали, прізвище)  

Аудиторський висновок

 

Текст аудиторського висновку

АУДИТОР
Боднар Анатолій Іванович
Ідентифікаційний № 1756504013        Свідоцтво ДР СПД В01 №692370
Сертифікат аудитора А № 000341     Свідоцтво про внесення в РСАД №1689
Україна, 21036, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе буд.11кв.21
тел/факс. /0432/-55-08-20, 66-21-38
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2012 рік
приватного акціонерного товариства
" Інфоресурс АГ"

код за ЄДРПОУ  21665079

ВЛАСНИКАМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА КЕРІВНИЦТВУ
приватного акціонерного товариства "Інфоресурс АГ"
ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Аудитор Боднар Анатолій Іванович провів аудит фінансової звітності приватного акціонерного товариства "Інфоресурс АГ" за 2012 рік, що додаються, яка включає (Баланс підприємства, Звіт про фінансові результати)  що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.
Стандарти бухгалтерського обліку вимагають від мене дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятних облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності. В обов'язки аудитора входить представлення висновку на підставі даних аудиторської перевірки наданої звітності за 2012 рік.

Я вибірково перевірив інформацію, яка підтверджує цифровий матеріал, який покладено в основу фінансової звітності підприємства та отримав достатні і належні аудиторські докази для висловлення моєї думки, щодо наданої звітності за 2012 рік.

ВИСЛОВЛЕННЯ УМОВНО- ПОЗИТИВНОІ ДУМКИ

На думку аудитора,  фінансова звітність (Баланс підприємства, Звіт про фінансові результати) відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан приватного акціонерного товариства "Інфоресурс АГ"  станом на 31 грудня 2012 року та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату у відповідності до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ УКРАЇНИ

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУДИТ


Основні відомості про емітента

Повне найменування            ПрАТ "Інфоресурс АГ"
Код за ЄДРПОУ
21665079

Місцезнаходження               03150 м.Киів, вул.Червоноармійська, 72; тел.(044)490-37-55
Дані про державну реєстрацію
А01 № 215678 від 23.01.1997 р., № запису до ЄДР 1 068 105 0010 010070
Орган,що видав свідоцтво  Голосіівська районна у місті Києві державна адміністрація

Банківські реквізити            26000000172454   в ПуАТ  "СЕБ Банк", м.Киів, МФО 300175; 26005000247810 в ПАТ"Укрсоцбанк" м.Киів, МФО  300023

Основні відомості про аудитора

Прізвище, ім'я та по батькові             Боднар Анатолій Іванович
Ідентифікаційний код           1756504013
Місцезнаходження               Україна, 21036, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе буд.11кв.21
Контактний телефон             /0432/55-08-20, 66-21-38
Дані про державну реєстрацію          Зареєстрований РП ВМР від 18.11.1996 р., В01 №692370
Сертифікат аудитора           Серія "А" № 000341 від 02.11.1995 р., продовжено до 02.11.2014 р.
Свідоцтво про внесення в РСАД       № 1689 видане за рішенням АПУ від 18.12.1996 р. чинне до 23.12.2015 р.

Масштаб аудиторської перевірки:Дата і номер договору на проведення аудиту  № 19/03-12 ФЗ від 19.03.2013 р
Дата початку проведення аудиту       19.03.2013 р
Дата закінчення проведення аудиту  24.03.2013 р.


У відповідності до зазначеного договору Незалежний аудитор Боднар Анатолій Іванович, який здійснює аудиторську діяльність на підставі Сертифіката аудитора та Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, провів незалежний аудит фінансової звітності приватного акціонерного товариства
"Інфоресурс АГ" .Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності у відповідності до концептуальної основи фінансової звітності, що діє в Україні та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності , що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного ним аудиту.  Аудиторська перевірка проведена та аудиторський висновок складено відповідно Міжнародних стандартів аудиту, прийнятих в Україні в якості національних (далі - МСА), зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора" та діючого законодавства України  (законів України "Про аудиторську діяльність ", "Про господарські товариства", "Про цінні папери і фондовий ринок ", "Цивільного кодексу України", "Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку", затвердженого рішенням ДКЦПФР  № 1528 від 19.12.2006р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за №53/13320 від 23.01.2007р., "Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)", затвердженого Рішенням ДКЦПФР України за № 1360  від 29.09.2011 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.11.2011 р. за № 1358/20096).

2. ЗАГАЛЬНИЙ СТАН БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років на підприємстві, що перевірялось, несе відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" керівник, який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.
Керівник та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за повноту та достовірність обліку та звітності. Відповідальність працівників бухгалтерської служби за ведення бухгалтерського обліку регулюється посадовими інструкціями.
Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться бухгалтерською службою. Діяльність працівників бухгалтерії регламентується посадовими інструкціями, що затверджені на підприємстві. Бухгалтерська служба підприємства крім вимог чинного законодавства у своїй роботі керується також "Наказом про організацію бухгалтерського обліку й облікову політику підприємства", затвердженого керівником на 2012 рік.
Бухгалтерський облік приватного акціонерного товариства  "Інфоресурс АГ"  станом на 31 грудня 2012 року, відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" із врахуванням змін та доповнень, та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку.
Фінансова звітність складена відповідно до вимог П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" затвердженого наказом МФУ № 87 від 31.03.1999 р. із врахуванням змін та доповнень.
Складена фінансова звітність за 2012 рік приватного акціонерного товариства "Інфоресурс АГ"     відповідає даним синтетичного обліку, дані окремих форм звітності відповідають один одному.

2.1       Додержання вимог Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 № 69, із змінами та доповненнями.

Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємством було проведено інвентаризацію активів і зобов'язань згідно з Наказом № 4 від 3.12.2012 р. Відповідно до зазначеного наказу про інвентаризацію, була складена інвентаризаційна комісія в складі голови та членів комісії, які провели інвентаризацію сировини, палива, малоцінних та швидкозношуваних матеріалів, які знаходяться в експлуатації, готової продукції, основних засобів та грошових коштів.
Для перевірки аудитору були надані інвентаризаційні описи, зведені відомості актів інвентаризації на зазначену дату, на яку проводилася інвентаризація.
За даними інвентаризаційних описів, під час інвентаризації нестачі і витрати від псування цінностей не були виявлені. Я  не спостерігав за проведенням інвентаризації товариства станом на     31.12.2012 р, тому, що ці дати передували початку проведення аудиторської перевірки. Через характер облікових записів товариства я не мав змоги за допомогою інших аудиторських процедур підтвердити кількість запасів та стан дебіторської заборгованості.
Можливо існує ймовірність відхилення в показниках фінансової звітності. Разом з тим,  вони можуть мати самий незначний вплив на фінансову звітність, враховуючи розмір похибки.


3.  РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ


3.1       Необоротні активи підприємства
До складу необоротних активів підприємства відносяться: нематеріальні активи, основні засоби, незавершене будівництво, довгострокові біологічні активи, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість, інвестиційна нерухомість, відстрочені податкові активи, гудвіл та інші необоротні активи. Станом на 31.12.2012 р. на балансі підприємства обліковується  складові необоротних активів - основні засоби підприємства. 
Нематеріальні активи
Нематеріальні активи на підприємстві відсутні
Основні засоби
Підприємство основними засобами вважає матеріальні активи, які утримуються з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, для здійснення статутної діяльності, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких становить більше одного року. Бухгалтерський облік основних засобів на підприємстві забезпечує своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку повної інформації
про оцінку, надходження основних засобів, їх внутрішнє переміщення (зі складу в цех (відділ, дільницю), з цеху в цех тощо), вибуття (реалізація, ліквідація, безоплатна передача, нестача, псування тощо);  відображення даних про нарахування амортизації основних засобів за звітний період та їх зносу з початку корисного використання;  визначення витрат, пов'язаних з підтриманням основних засобів у робочому стані (технічні огляди, поточне обслуговування), їх ремонтом і поліпшенням; визначення фінансових результатів від реалізації та іншого вибуття основних засобів; інформацією для складання звітності про основні засоби і капітальні інвестиції.
Підставою для зарахування на баланс Підприємства основних засобів є акт введення в експлуатацію основних засобів. Основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю, яка складається з таких витрат: суми, що сплачують постачальникам і підрядникам за устаткування, інструмент, інвентар та інші необоротні активи; реєстраційні збори та аналогічні платежі, що здійснюються у зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів; суми ввізного мита; суми непрямих податків у зв'язку з придбанням основних засобів; витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів; витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження і пуск основних засобів; інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою. Витрати на доставку, установку, монтаж та інші витрати на забезпечення введення в експлуатацію таких основних засобів включаються до їх первісної вартості з відображенням в обліку капітальних інвестицій.
Підприємство у відповідності до Законодавства України володіє, користується і розпоряджається майном, що є у його власності відповідно до мети створення та предмету діяльності товариства.
Станом на 31.12.2012 р. по даних підприємства власні основні засоби становлять, тис. грн.:

Основні засоби      На початок
звітного періоду   На кінець
звітного періоду
Залишкова вартість             197,3                  200,8  
Первісна вартість                367,7       430,2
Знос                   170,4                      229,4  

Структура основних засобів по залишковій вартості наступна   тис. грн.:
Найменування показника    На початок
звітного періоду   На кінець
звітного періоду
Інвестиційна нерухомість                   
Земельні ділянки                 
Капітальні витрати на поліпшення земель                       
Будинки, споруди та передавальні пристрої    201,4       201,4
Машини та обладнання        75,8         74,6
Транспортні засоби                            
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)            25,3         54,4
Тварини                
Багаторічні насадження                      
Інші основні засоби              65,2         99,8
Разом      367,7       430,2

В результаті проведених аудиторських процедур аудитором встановлено, що в бухгалтерському обліку основні засоби класифіковані та відображені  відповідно до вимог П(С)БО 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року № 92 із врахуванням змін та доповнень.

Нарахування амортизації здійснюється протягом строку експлуатації об'єкта, який встановлюється підприємством при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), і призупиняється на період його консервації. Сума нарахованої амортизації відображається за дебетом рахунків обліку витрат діяльності, виробництва у кореспонденції з рахунком обліку зносу (амортизації) необоротних активів. Нарахування амортизації проводиться підприємством щомісяця. Підприємство застосовує норми та методи нарахування амортизації по основним засобам передбачені П(С)БО № 7 "Основні засоби". Податковий облік основних засобів та їх амортизації ведеться згідно Податкового кодексу України, який затверджений Законом України № 2856-17 від 23.12.2010 р. із змінами та доповненнями  .
В результаті проведених аудиторських процедур, стосовно повноти та правильності відображення в обліку капітального ремонту основних засобів, правильність нарахування амортизації, правильність відображення в обліку надходження, внутрішнього переміщення та вибуття (списання) основних засобів, аудиторами встановлено, що суттєвих помилок, які можуть привести до викривлення показників фінансової звітності не встановлено.

Фінансові  інвестиції
На балансі акціонерного товариства  обліковуються  довгострокові фінансові інвестиції, вкладені у статутні фонди  інших підприємств. Станом на 31.12.2012 р. по даних підприємства фінансові  інвестиції становлять, тис. грн.

Найменування показника    На початок
звітного періоду   На кінець
звітного періоду
Які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств             8290,0     7790,0
Інші фінансові інвестиції                    

Склад фінансових інвестицій станом на 31.12.2012 р. наступний : фінансові інвестиції, що обліковуються методом участі капіталі інших підприємств - ТОВ  "Лордекс менеджмент груп", код ЄДРПО  35823398- 4500,0 тис. грн., "ТОВ "Енергетична компанія Біо Терм" , код ЄДРПО 35904424 -  500,0 тис. грн., ТОВ "Лісогосподарське товариство", код ЄДРПО 36407406 - 390.0 тис. грн.,ТОВ "Подільський центр ділового співробітництва", код ЄДРПО 20114326 - 2400, 0 тис. грн.
На думку аудитора, облік фінансових інвестицій підприємства  в усіх суттєвих аспектах відповідає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 р. № 91 (зі змінами та доповненнями).
.       3.2  Оборотні активи підприємства
До складу оборотних активів підприємства відносяться: виробничі запаси, поточні біологічні активи, незавершене виробництво, готова продукція, товари, векселі одержані, дебіторська заборгованість, поточні фінансові інвестиції, грошові кошти та їх еквіваленти та інші оборотні активи.
Станом на 31.12.2012 р. на балансі підприємства обліковується декілька складових оборотних активів - виробничі запаси, дебіторська заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти.
Виробничі запаси

Бухгалтерський облік запасів ведеться в кількісно-сумарному виразі. Первинний облік ведеться в кількісному вимірнику за місцями зберігання запасів та матеріально-відповідальними особами.
Класифікація і оцінка виробничих запасів на підприємстві відповідає вимогам П(С)БО 9 "Запаси", затвердженого МФУ № 246 від 20.10.1999 р. із врахуванням змін та доповнень та згідно з прийнятою на підприємстві обліковою політикою. Вартість окремих видів запасів обліковується на відповідних субрахунках рахунках 20 "Виробничі запаси", 23 "Виробництво", 26 "Готова продукція", 28 "Товари". Аналітичний облік запасів ведеться за кожним найменуванням, якому присвоюється номенклатурний номер.
Облік надходження, використання, реалізації та вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів, строком використання менше ніж 1 рік, відображається згідно вимог П(С)БО 9 "Запаси", затвердженого МФУ № 246 від 20.10.1999 р. із врахуванням змін та доповнень.
Первинний облік запасів здійснюється як з використанням типових форм так і з використанням самостійно розроблених форм первинних документів, що містять усі обов'язкові реквізити.
Інформація з первинних документів узагальнюється у зведених облікових документах.
Метод оцінки вибуття запасів - за середньозваженою собівартістю. Протягом звітного періоду було забезпечено незмінність визначених методів оцінки вибуття запасів.
Станом на 31.12.2012 р. по даних підприємства склад виробничих запасів наступний, тис. грн.:


Найменування показника    На кінець
звітного періоду
Сировина і матеріали          -
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби    -
Паливо -
Тара і тарні матеріали         -
Будівельні матеріали          -
Запасні частини    -
Матеріали сільськогосподарського призначення           -
Поточні біологічні активи -
Малоцінні та швидкозношувані предмети       -
Незавершене виробництво                -
Інщі матеріали      -
Товари 2,6
Разом     2,6

Перевіркою правильності списання вартості запасів із застосуванням методів, передбачених обліковою політикою підприємства, недоліків та помилок не виявлено. Помилок при відображенні операцій з запасами в бухгалтерському обліку вибірковою перевіркою не виявлено. 

Дебіторська заборгованість

На підприємстві дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума. Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг та оцінюється за первісною вартістю. Поточна дебіторська заборгованість на підприємстві, яка є фінансовим активом, включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу обчислюється величина резерву сумнівних боргів. Резерв сумнівних боргів не нараховувався, тому що розрахунки за надані послуги (товари) відбуваються вчасно. Величина сумнівних боргів визначається на Підприємстві, виходячи з платоспроможності окремих дебіторів, питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг на умовах наступної оплати або на основі класифікації дебіторської заборгованості.
Станом на 31.12.2012 р. по даних підприємства дебіторська заборгованість за товари, роботи. послуги складає, тис. грн.:

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги                На початок
звітного періоду   На кінець
звітного періоду
чиста реалізаційна вартість                1087,1     1165,6
первісна вартість                 1087,1     1165,6
Резерв сумнівних боргів    -              -Дебіторська заборгованість за розрахунками становить, тис. грн.:

Найменування показника    На початок
звітного періоду   На кінець
звітного періоду
з бюджетом          194,6       111,4
за виданими авансами          -              -
з нарахованих доходів         -              -
із внутрішніх розрахунків                 -              -
Інша поточна дебіторська заборгованість        3,3           0,4
Поточна дебіторська заборгованість, яка не пов'язана з реалізацією продукції, робіт, послуг, що визнана безнадійною на протязі звітного періоду відображена у складі інших операційних витрат.
Визнання та оцінка реальності дебіторської заборгованості відповідає вимогам Положення П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом МФУ № 237 від 08.10.1999 р. із змінами та доповненнями. 


3.3   Власний капітал підприємства

Аналітичний облік статутного, пайового, додаткового вкладеного, резервного, неоплаченого, вилученого капіталів та нерозподіленого прибутку на підприємстві ведеться з використанням відповідних рахунків бухгалтерського обліку класу  4 "Власний капітал та забезпечення зобов'язань. Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про стан і рух коштів різновидностей власного капіталу - статутного, пайового, додаткового, резервного, вилученого, неоплаченого, а також нерозподілених прибутків (непокритих збитків), цільових надходжень, забезпечень майбутніх витрат і платежів, страхових резервів.
Станом на 31.12.2012 року загальний розмір власного капіталу Товариства складає  7225,1 тис. грн., в порівнянні з початком року (7170,1 тис. грн.), збільшення  власного капіталу відбулося за рахунок одержаного прибутку в сумі 55,0  тис. грн.
Структура власного капіталу товариства станом на 31.12.2012 р. становить, тис. грн.:

Найменування показника    На початок
звітного періоду   На кінець
звітного періоду
Статутний капітал               10000,0   10000,0
Інший додатковий капітал 34,5         34,5
Резервний капітал -              -
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)               -2864,4   -2809,4
Всього    7170,1     7225,1

Інформація про статутний капітал

Об'явлений  статутний капітал підприємства становить 10000000,00 грн. Величина статутного капіталу на 31.12.2012 р. становить 10000000,00 грн. Станом на 31.12.2012 року статутний капітал сплачено повністю.
Інформація про випуски акцій:

Дата реєстрації випуску акцій            29.08.2008 р.
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій             122/10/1/08
Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій   Київське ТУ ДКЦПФР
Код цінного папера              UA1026861005
Тип цінного папера              Іменні прості
Форма існування та форма випуску акцій        Бездокументарна, іменні
Номінальна вартість акції (грн.)         100,00
Кількість акцій (штук)         100000
Загальна номінальна вартість акцій (грн.)         10000000,00
Частка у статутному капіталі (%)       100

З метою приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. № 514-VI керівництвом товариства:
- обрано тип товариства -  приватне акціонерне товариство

Створення та використання резервного капіталу

Статутам підприємства передбачено, що за рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:
-              виплачуються дивіденди;
-              створюється та поповнюється резервний капітал;
-              накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).
Відповідно Статуту підприємства  резервний капітал створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі 5% від чистого прибутку до  досягнення ним 25% від розміру статутного капіталу.
Статутний капітал становить 10000  тис .грн., отже, розмір резервного капіталу повинен складати не менше 2500 тис. грн. Станом на 31.12.2012 року резервний капітал  не сформований.
По результатам діяльності за 2012 рік, підприємство отримало прибуток 55,0 тис. грн., відрахування до резервного капіталу не проводилось. Протягом 2012 року використання резервного капіталу не здійснювалося.
Формування в бухгалтерському обліку інших фондів підприємством не здійснювалося.
На думку аудитора, розкриття інформації про власний капітал в балансі підприємства відповідає вимогам чинного законодавства України.

3.4   Розкриття  інформації  про зобов'язання

В товаристві зобов'язання визначають згідно П(С)БО 11 "Зобов'язання" затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 р. N 20 від 11.02.2000 р. та Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2000 р. N 85/4306 із врахуванням змін та доповнень. Зобов'язання підприємством визнаються, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду.
З метою бухгалтерського обліку на підприємстві зобов'язання поділяються на: довгострокові; забезпечення, поточні. Забезпечення створюються для відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат на: виплату відпусток працівникам;  додаткове пенсійне забезпечення;  виконання гарантійних зобов'язань;  реструктуризацію;  виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів тощо. До довгострокових зобов'язань належать: довгострокові кредити банків;  інші довгострокові фінансові зобов'язання;  відстрочені податкові зобов'язання;  інші довгострокові зобов'язання. Поточні зобов'язання включають: короткострокові кредити банків;  поточну заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями;  короткострокові векселі видані;  кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги;  поточну заборгованість за розрахунками з одержаних авансів, за розрахунками з бюджетом, за розрахунками з позабюджетних платежів, за розрахунками зі страхування, за розрахунками з оплати праці, за розрахунками з учасниками, за розрахунками із внутрішніх розрахунків; інші поточні зобов'язання. Поточні зобов'язання відображаються в балансі за сумою погашення.
За станом на 31.12.2012 р. загальні зобов'язання  товариства становлять 92,9 тис. грн., в порівнянні з даними на початок 2012 року (68,4 тис .грн.) збільшення  24,5 тис. грн.
Товариство за звітний рік, станом на 31.12.2012 р. має наступну структуру зобов'язань, тис. грн.:

Найменування показника    На початок
звітного періоду   На кінець
звітного періоду
Короткострокові кредити банків      -              -
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями      8,8           -
Векселі видані      -              -
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги            45,6         78,8
Поточні зобов'язання за розрахунками:           -              -
з одержаних авансів            -              -
з бюджетом          5,9           7,2
з позабюджетних платежів -              -
зі страхування      2,5           2,2
з оплати праці      5,1           4,6
з учасниками        -              -
із внутрішніх розрахунків                 -              -
із необоротними активами та групами вибуття               -              -
Інші поточні зобов'язання 0,5           0,1

Система оплати праці на підприємстві включає перелік витрат на виплату основної та додаткової заробітної плати, інші види заохочень  і виплат, які передбачені  положеннями колективного договору.
Оплата праці працівників здійснювалась згідно з штатним розкладом  за фактично відпрацьований час, відповідно до умов роботи та у відповідності до вимог Кодексу законів про працю України.
До складу валових витрат у податковому обліку включена сума витрат на виплату основної та додаткової заробітної плати працівників, премій, заохочень та інших  виплат, що передбачені колективним договором, крім того, до складу валових витрат віднесені нарахування до обов'язкових соціальних фондів.
Враховуючи значний обсяг документообігу підприємства за розрахунками з оплати праці і, відповідно, неможливістю провести суцільну перевірку за весь період, що перевіряється, у зв'язку з обмеженістю часу аудиторської перевірки, аудиторами було здійснено вибіркову перевірку розрахунків з оплати праці з метою виявлення випадків порушення вимог, Закону України  "Про оплату праці" від 24.03.1995 за № 108/95-ВР, із змінами та доповненнями та КЗпП щодо своєчасності та повноти розрахунків з оплати праці, а також виплати заробітної плати виключно грошима.
Проведеною перевіркою порушення вимог зазначених законодавчих документів аудитором не виявлено.

Розкриття інформації щодо формування собівартості реалізованої продукції та обсягу чистого прибутку
Собівартість реалізованих товарів
Собівартість реалізованих товарів визначається Підприємством згідно з П(С)БО 9 "Запаси".
Відображення собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг)  в бухгалтерському обліку Підприємства здійснюється згідно з П(С)БО 16 "Витрати".
До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються:

-      прямі матеріальні витрати;
-              прямі витрати на оплату праці;
-              інші прямі витрати;
-              змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати.
Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) встановлено підприємством самостійно.
Перевіркою правильності віднесення витрат у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах до витрат Підприємства встановлено :
-              первинні документи в бухгалтерській службі обробляють бухгалтери, які ведуть свої ділянки обліку, такі як: основні засоби, заробітна плата, послуги, витрати на виробництво та собівартість продукції, тощо;
-              ці самі бухгалтери контролюють наявність усіх первинних документів, що підтверджують будь-яку операцію;
-              періодичність віднесення витрат на формування фінансових результатів щомісячна.

3.5   Витрати та доходи підприємства На підприємстві ведеться бухгалтерський та податковий облік витрат виробництва, витрат обігу та валових витрат відповідно до встановленого порядку.
Ведення обліку витрат на виробництво та склад витрат на виробництво відповідає вимогам П(С)БО 16 "Витрати" затвердженого наказом МФУ № 318 від 31.12.1999 р із врахуванням змін та доповнень.
Податковий облік витрат ведеться згідно Податкового кодексу України від 23.12 2010  року №2856/17-ВР із змінами та доповненнями.
Фактична собівартість та оцінка залишків незавершеного виробництва на підприємстві достовірні і обраховуються згідно чинного законодавства.
На підприємстві облік загальновиробничих витрат ведеться згідно чинного законодавства, порядок та правильність розподілу цих витрат ведеться згідно обраній обліковій політиці, П(С)БО 16 "Витрати" та не суперечить чинному законодавству.
Формування виручки (валового доходу) від реалізації продукції (робіт, послуг) проводиться відповідно до П(С)БО 15 "Дохід" затвердженого наказом МФУ № 290 від 29.11.1999 р. з врахуванням змін та доповнень.
Склад доходів та витрат підприємства за 2012 р., тис. грн.:

Найменування показника    За звітний
період     За попередній
період
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)   693,4       3006,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)      328,0       2911,4
Інші операційні доходи       -              383,0
Дохід від первісного визначення біологічних активів і сільськогосподарської продукції        -              -
Адміністративні витрати    -              -
Витрати на збут   -              -
Інші операційні витрати      308,6       263,5
Витрати від первісного визначення біологічних активів і сільськогосподарської продукції    -              -
Доход від участі в капіталі                 -              -
Інші фінансові доходи         -              -
Інші доходи          532,8       2,8
Фінансові витрати               -              -
Витрати від участі в капіталі             -              -
Інші витрати         516,6       117,7
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті          -              -
Податок на прибуток від звичайної діяльності               17,8         33,0
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності   -              -
Надзвичайні:                       


Податки з надзвичайного прибутку                 -              -
Частка меншості   -              -
Чистий:                
прибуток           55,0         67,1
збиток                -              -

При визначенні суми доходу  від продажу товарів, продукції, робіт, послуг підприємство керувалося Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", відповідними нормами П(С)БО 1, 3, 6, 15, 16, 17 та обліковою політикою.
Проведеними перевірками та тестуваннями аудитором не виявлено чинників, які суттєвим чином перекручують розмір фінансового результату діяльності підприємства, відображеного у фінансових звітах.      Товариство за звітний період 2012 р. отримало 55,0  тис. грн. прибутку.

4. ІНША ДОПОМІЖНА ІНФОРМАЦІЯ

Вартість  чистих

активів  акціонерного товариства
Під вартістю чистих активів акціонерного товариства (далі - АТ) розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.
Розрахунок вартості чистих активів за звітний та попередній періоди здійснено згідно з Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485, Цивільного кодексу України. Розрахунок проведено за даними Балансу підприємства, складеного станом на 31.12.2012 р.: розрахункова вартість чистих активів - різниця рядків балансу 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капітал - рядок балансу 300; скоригований статутний капітал - різниця рядків балансу 300, 360 та 370.
Розрахунок вартості чистих активів, тис. грн.:


Найменування показника       На початок
звітного періоду   На кінець
звітного періоду
Вартість чистих активів акціонерного товариства          7170,1     7225,1
Статутний капітал               10000      10000
Скоригований статутний капітал       10000      10000
Розрахункова вартість чистих активів  меньше розміру статутного капіталу акціонерного товариства, що не відповідає вимогам чинного законодавства Украіни. У минулому звітному періоді (2011 рік) вартість чистих активів також була  меньшою від статутного капіталу.
Відповідно до  статті 155 Цивільного кодексу Украіни, якщо після закінчення  другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів виявиться меньшою від статутного капіталу, товариство буде зобовязане  оголосити про зменьшення свого статутного капіталу  та зареєструвати відповідні зміни до статуту.       

Виконання значних правочинів (відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства").
Значний  правочин  - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо  ринкова  вартість  майна  (робіт,  послуг),  що  є його предметом,  становить 10 і більше відсотків вартості  активів  товариства,  за  даними останньої річної фінансової звітності.
Значних правочинів, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", що можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни, аудитором під час проведення перевірки не виявлено.

Стан корпоративного управління

Стан корпоративного управління в Товаристві здійснюється згідно до Закону України "Про акціонерні товариства". Контроль за діяльністю товариства здійснює Наглядова Рада. Перевірку фінансово-господарської діяльності проводить Ревізійна комісія (ревізор ) товариства. Служби внутрішнього аудиту Наглядовою Радою не створено.

Ризики суттєвого викривлення

Стосовно ідентифікації та оцінки аудиторами ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності") - аудитор вважає, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Інформація про дії, які можуть вплинути на фінансово-господарський
стан підприємства та привести до зміни вартості цінних паперів
Протягом звітного року  на підприємстві  не відбувалися подіі, які передбачені частиною 1 статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".
5. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ
Показники фінансового стану

Показники             Розрахунок, згідно рядків Балансу   Орієнтовне позитивне значення         На початок   звітного періоду            На кінець звітного періоду
Коефіцієнт  абсолютної ліквідності    р.230+240 А.Б./ р.620 П.Б  0,25 - 0,5                0,034       0,54
Коефіцієнт загальної ліквідності        р.260+270/ р.620 П.Б.          1,0 - 2,0  19,4         14,3
Коефіцієнт покриття зобов'язань  власним  капіталом
р.380 П.Б./ р.620 П.Б.          0,25 - 0,5                105,4       77,8
Коефіцієнт фінансової стійкості
(або платоспроможності, або автономії)            р.620+480+430 П.Б./380 П.Б.             0,5 - 1,0  0,38         0,31

Коефіцієнт абсолютної ліквідності
характеризує негайну готовність підприємства ліквідувати поточні зобов'язання і визначається як відношення суми грошових коштів товариства в їх еквівалентів та поточних       фінансових інвестицій до суми поточних зобов'язань - станом на кінець року відповідно з розрахунком   коефіцієнта, товариство не готове негайно ліквідувати поточні зобов'язання.

Коефіцієнт загальної ліквідності
характеризує готовність товариства ліквідувати поточні зобов'язання і визначається як відношення оборотних активів підприємства до суми поточних зобов'язань підприємства - станом на кінець року розрахований коефіцієнт ліквідності свідчить про те, що підприємство може ліквідувати поточні зобов'язання.

Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом
характеризує співвідношення зобов'язань та власних коштів підприємства - розрахований показник на кінець року свідчить про те, що підприємство не має залежності від залучених коштів.

Коефіцієнт фінансової стійкості
характеризує співвідношення власних коштів та вартості майна підприємства. Відсоток власних коштів у власному майні вказує на те, що підприємство немає достатній рівень фінансової стійкості і відносної незалежності  від зовнішніх фінансових джерел - розрахований показник на кінець року знаходиться  в межах нормативного значення.

6.     висновок

Аудиторською перевіркою підтверджується фінансова звітність приватного акціонерного товариства  " Інфоресурс АГ" за 2012 рік  в  складі  Балансу з валютою  9452,2 тис. грн.,  Звіту про фінансові результати  (додаються).
На мою думку, проведена аудиторська перевірка забезпечує розумну основу для формування висновку про те, що фінансова звітність відповідає вимогам чинного законодавства та у всіх суттєвих аспектах дає правдиве і неупереджене відображення фінансового стану приватного акціонерного товариства  "Інфоресурс АГ" станом на 31грудня 2012 р.