Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік Печать
Автор: lena   
10.04.2018 17:06

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Директор

 

 

 

Ясiнський Сергiй Миколайович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

10.04.2018

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "IНФОРЕСУРС АГ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

21665079

4. Місцезнаходження

м. Київ , -, 03150, м. Київ, вул. Велика Василькiвська, 72

5. Міжміський код, телефон та факс

(0432) 46-78-41 46-78-41

6. Електронна поштова адреса

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

10.04.2018

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

inforesource.com.ua

в мережі Інтернет

10.04.2018

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

34. Примітки
Форма Iнформацiя про органи управлiння емiтента не заповнювалась у зв'язку з тим, що вiдповiдно до Положення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв емiтенти-акцiонернi товариства цю iнформацiю не заповнюють.
Форми Процентнi облiгацiї, Дисконтнi облiгацiї, Цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї, Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом (випуск яких пiдлягає реєстрацiї) (крiм iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН), Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента, Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не заповнювались, тому що протягом звiтного року товариством процентнi, дисконтнi, цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї та iншi цiннi папери (випуск яких пiдлягає реєстрацiї) (крiм iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН), похiднi цiннi папери не випускались; викуп власних акцiй протягом звiтного року не проводився.
Форми Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдповiдно до Положення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв не заповнювались, оскiльки види дiяльностi, якими займається пiдприємство, не вiдносяться до переробної, добувної промисловостi або виробництва та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Звiт про стан об’єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов’язань за якими здiйснюється шляхом передачi об’єкта (частини об’єкта) житлового будiвництва) не надається через вiдсутнiсть випуску цiльових облiгацiй.
Форми Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не заповнювались через вiдсутнiсть рiшень за звiтний перiод, що призвели б до виникнення цiєї iнформацiї.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "IНФОРЕСУРС АГ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

-

3. Дата проведення державної реєстрації

23.01.1997

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

10000000.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

2

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

62.02 Консультування з питань iнформатизацiї

46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля

68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

10. Органи управління підприємства

Iнформацiя про органи управлiння емiтента не заповнювалась у зв'язку з тим, що вiдповiдно до Положення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв емiтенти-акцiонернi товариства цю iнформацiю не заповнюють.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ «Укрсоцбанк» м.Київ

2) МФО банку

300023

3) поточний рахунок

26005000247810

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

-

5) МФО банку

-

6) поточний рахунок

-

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Член наглядової ради - представник акцiонера, головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мар'янчик Олена Петрiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1975

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Вiнницький регiональний бiзнесцентр", помiчник генерального директора ПрАТ "IНФОРЕСУРС АГ", головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.02.2017 до наступних рiчних зборiв

9) Опис

Мар'янчик О.П. переобрана на посаду члена наглядової ради за одноосiбним рiшенням акцiонера ПрАТ "IНФОРЕСУРС АГ"(Рiшення акцiонера №1/17 вiд 21.02.2017 р., що має статус протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства з одним акцiонером). Повноваження та обов’язки посадової особи як члена наглядової ради визначенi статутом товариства. Член наглядової ради є представником акцiонера Домбровського Андрiя Олександровича.
Мар'янчик О.П. призначено на посаду головного бухгалтера наказом 02-К вiд 01.02.2006 року. До повноважень та обов’язкiв посадової особи як головного бухгалтера вiдноситься органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених законодавством України, з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй.
Змiни посадової особи протягом звiтного року не вiдбулось. У посадової особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи – 20 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймає посади головного бухгалтера ТОВ "Агробудтехнологiї", ПрАТ "Iнфоресурс АГ". Посадова особа також займає посаду на iншому пiдприємствi - посаду головного бухгалтера ТОВ "Агробудтехнологiї" м. Вiнниця, вулиця Пирогова, 144.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ясiнський Сергiй Миколайович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1971

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

24

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Космос Гольф Україна", директор ПрАТ "Iнфоресурс АГ", директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

09.12.2013 безстроково

9) Опис

Ясiнський С.М. був обраний на посаду директора рiшенням загальних зборiв вiд 09.12.2013 року (протокол № 02/13). Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi статутом товариства, а саме: оперативне управлiння товариством, органiзацiя його виробничо-господарської, соцiальної та iншої дiяльностi, забезпечення виконання завдань товариства, передбачених його статутом. Змiни посадової особи протягом звiтного року не вiдбувалось. У посадової особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи – 24 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посади комерцiйного директора ТОВ "Вiнницький регiональний бiзнесцентр", директора ТОВ "Космос Гольф Україна", директора ПрАТ "Iнфоресурс АГ". Посадова особа також займає посаду на iншому пiдприємствi - посаду директора ТОВ "Космос Гольф Україна", мiсто Вiнниця, вулиця Пирогова, 144.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова наглядової ради-акцiонер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Домбровський Андрiй Олександрович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1982

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

12

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Концерн "Подiлля", ведучий спецiалiст з менеджменту об'єктiв нерухомостi

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.02.2017 до наступних рiчних зборiв

9) Опис

Домбровський А.О. переобраний на посаду члена наглядової ради за одноосiбним рiшенням акцiонера ПрАТ "IНФОРЕСУРС АГ" (Рiшення акцiонера №1/17 вiд 21.02.2017 р., що має статус протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства з одним акцiонером) та на посаду голови наглядової ради за рiшенням наглядової ради (протокол вiд 21.02.2017 р). Посадова особа є акцiонером товариства. Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi статутом товариства. Змiни посадової особи протягом звiтного року не вiдбувалось. У посадової особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи – 12 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа є приватним пiдприємцем. На iнших пiдприємствах посад не обiймає.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член наглядової ради - представник акцiонера

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гончарук Василь Михайлович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1962

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

34

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Подiльський центр дiлового спiвробiтництва", директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.02.2017 до наступних рiчних зборiв

9) Опис

Гончарук В.М. переобраний на посаду члена наглядової ради за одноосiбним рiшенням акцiонера ПрАТ "IНФОРЕСУРС АГ" (Рiшення акцiонера №1/17 вiд 21.02.2017 р., що має статус протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства з одним акцiонером). Член наглядової ради є представником акцiонера Домбровського Андрiя Олександровича. Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi статутом товариства. Змiни посадової особи протягом звiтного року не вiдбувалось. У посадової особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 34 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посаду директора ТОВ "Подiльський центр дiлового спiвробiтництва". Посадова особа також займає посаду на iншому пiдприємствi - посаду директора ТОВ "Подiльський центр дiлового спiвробiтництва" мiсто Вiнниця, вулиця Пирогова, 144.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Ревiзор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Слободянюк Валентина Пилипiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1957

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

40

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Вiнницький регiональний бiзнесцентр", головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2014 5 рокiв

9) Опис

Слободянюк В.П. обрана на посаду ревiзора за одноосiбним рiшенням акцiонера ПрАТ "IНФОРЕСУРС АГ" (Рiшення акцiонера №1/14 вiд 25.04.2014 р., що має статус протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства з одним акцiонером). Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi статутом товариства. Змiни посадової особи протягом звiтного року не вiдбувалось. У посадової особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 40 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посаду головного бухгалтера ТОВ "Вiнницький регiональний бiзнесцентр". Посадова особа також займає посади на iнших пiдприємствах - посаду головного бухгалтера ТОВ "Вiнницький регiональний бiзнесцентр" мiсто Вiнниця, вулиця Пирогова, 144, ТОВ «Подiльський центр дiлового спiвробiтництва», " мiсто Вiнниця, вулиця Пирогова, 144, ТОВ "ТРК «Регiон-Iнформ», мiсто Вiнниця, вулиця Соборна, будинок 24, офiс 4.510-1, ТОВ «ЕК»БiоТерм», мiсто Вiнниця, вулиця Черняховського, будинок 6-А, ПрАТ «Вiнницьке управлiння механiзацiї №574», мiсто Вiнниця, вулиця Черняховського, будинок 6-А.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Член наглядової ради-представник акцiонера, головний бухгалтер

Мар'янчик Олена Петрiвна

-

0

0

0

0

0

0

Директор

Ясiнський Сергiй Миколайович,

-

0

0

0

0

0

0

Голова наглядової ради-акцiонер

Домбровський Андрiй Олександрович

-

100000

100

100000

0

0

0

Член наглядової ради-представник акцiонера

Гончарук Василь Михайлович

-

0

0

0

0

0

0

Ревiзор

Слободянюк Валентина Пилипiвна

-

0

0

0

0

0

0

Усього

100000

100

100000

0

0

0

 

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Домбровський Андрiй Олександрович

100000

100

100000

0

Усього

100000

100

100000

0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

21.02.2017

Кворум зборів**

100

Опис

Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах, складено в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 15.02.2017 р., свiдчить, що 100 % простих iменних акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «IНФОРЕСУРС АГ» облiковується на рахунку одного акцiонера та є голосуючими акцiями з усiх питань порядку денного.
Одноосiбне рiшення акцiонера власника 100% акцiй товариства є прерогативою вищого органу управлiння приватного акцiонерного товариства «IНФОРЕСУРС АГ» та має статус протоколу рiчних загальних зборiв товариства.
Перелiк питань порядку денного: 1. Звiт наглядової ради товариства про результати дiяльностi за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради товариства. Затвердження рiшень наглядової ради товариства за звiтний перiод. 2. Звiт директора про результати виробничо – господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу та визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства на 2017 рiк. Затвердження рiшень виконавчого органу товариства за звiтний перiод. 3. Звiт та висновки ревiзора за результатами перевiрки фiнансово – господарської дiяльностi товариства за 2016 фiнансовий рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв ревiзора товариства. 4. Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за результатами 2016 фiнансового року. 5. Затвердження порядку розподiлу прибутку, отриманого товариством за результатами 2016 фiнансового року. 6. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв наглядової ради товариства у повному складi. 7. Прийняття рiшення про обрання членiв наглядової ради товариства. 8. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з головою та членами наглядової ради товариства.
За результатами розгляду питань порядку денного були прийнятi наступнi рiшення: 1. Затвердити звiт наглядової ради товариства за 2016 рiк. Роботу наглядової ради за звiтний перiод визнати задовiльною. Затвердити всi рiшення наглядової ради товариства за звiтний перiод. 2. Затвердити звiт директора про результати виробничо – господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк. Роботу виконавчого органу за звiтний перiод визнати задовiльною. Затвердити основнi напрямки дiяльностi товариства на 2017 рiк. Затвердити всi рiшення виконавчого органу товариства за звiтний перiод. 3. Затвердити звiт та висновки ревiзора про результати перевiрки фiнансово – господарської дiяльностi товариства за 2016 фiнансовий рiк. Роботу ревiзора товариства за звiтний перiод визнати задовiльною. 4. Затвердити рiчний звiт та баланс товариства за результатами 2016 фiнансового року. 5. Затвердити порядок розподiлу прибутку товариства отриманого за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк у розмiрi 71,00 тис. грн. наступним чином: 3,55 тис. грн. (5 % вiд розмiру чистого прибутку за 2016 рiк) направити на формування резервного капiталу товариства; 67,45 тис. грн. (95 % вiд розмiру чистого прибутку за 2016 рiк) спрямувати на покриття збиткiв минулих перiодiв. 6. Прийняти рiшення про припинення повноважень голови та членiв наглядової ради товариства у повному складi, персонально: Домбровський Андрiй Олександрович – голова наглядової ради, Гончарук Василь Михайлович – член наглядової ради, Мар’янчик Олена Петрiвна – член наглядової ради. 7. Прийняти рiшення про обрання членiв наглядової ради товариства в кiлькостi 3 (трьох) осiб на строк до наступних рiчних зборiв: Домбровський Андрiй Олександрович – член наглядової ради, Гончарук Василь Михайлович – член наглядової ради-представник акцiонера, Мар’янчик Олена Петрiвна – член наглядової ради-представник акцiонера. 8. Укласти безоплатнi цивiльно-правовi договори з головою та членами наглядової ради товариства. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради в редакцiї доведенiй до вiдома учасникiв загальних зборiв. Уповноважити директора товариства на пiдписання цивiльно-правового договору з головою наглядової ради. Уповноважити голову наглядової ради на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради.
Пропозицiї до питань порядку денного не надходили.Позачерговi збори у звiтному роцi не скликались.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

29.08.2008

122/10/1/08

Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi

UA1026861005

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

100

100000

10000000

100

Опис

Протягом звiтного року на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснювалась; фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було; додаткової емiсiї товариством не здiйснювало.
Протягом звiтного року товариством процентнi, дисконтнi, цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї та iншi цiннi папери, випуск яких пiдлягає реєстрацiї (крiм iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН), похiднi цiннi папери не випускались; викуп власних акцiй протягом звiтного року не проводився.

 

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

95.2

84.3

0

0

95.2

84.3

будівлі та споруди

92.8

84.3

0

0

92.8

84.3

машини та обладнання

0.8

0

0

0

0.8

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

1.6

0

0

0

1.6

0

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

95.2

84.3

0

0

95.2

84.3

Опис

Основними засобами визначаються матерiальнi активи, очiкуваний термiн корисного використання яких бiльше одного року, первинна вартiсть яких визначена по вартостi бiльше 6000 грн, використовуються в процесi виробництва, надання послуг здачi в оренду iншим суб’єктам господарювання, також для здiйснення адмiнiстративних та соцiальних функцiй товариства. Основнi засоби товариства облiковуються та класифiкуються по окремих групах. ПрАТ «IНФОРЕСУРС АГ» контролює активи у виглядi основних фондiв, первiсна вартiсть яких станом на дату балансу становить 440,1 тис.грн.; сума зносу – 355,8 тис. грн., залишкова вартiсть – 84,3 тис.грн. Змiни у вартостi основних засобiв зумовленi амортизацiєю. Одиницею облiку основних засобiв на пiдприємствi є об'єкт основних засобiв, що вiдповiдає критерiям визначеним вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 «Основнi засоби» зi змiнами та доповненнями, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 92 вiд 27.04.2000 року. Синтетичний та аналiтичний облiк основних засобiв ведеться по окремих групах в розрiзi окремих об'єктiв, що вiдповiдає вимогам п.5 П(С)БО 7 «Основнi засоби». При нарахуваннi амортизацiї основних засобiв у бухгалтерському та податковому облiку застосовується прямолiнiйний метод у вiдповiдностi до Податкового кодексу України № 2755-VI вiд 02 грудня 2010 року (зi змiнами i доповненнями).
Обмежень на використання майна емiтента в звiтному роцi не було.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

7300.3

7208.2

Статутний капітал (тис. грн.)

10000

10000

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

10000

10000

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 року № 485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить -2699,7 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить -2699,7 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить -2791,8 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить -2791,8 тис. грн.

Висновок

Станом на 31.12.2017 р. вартiсть чистих активiв менша розмiру Статутного капiталу товариства та складає 7300.3 тис. грн., що не вiдповiдає нормам статтi 155 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

43.8

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов’язання та забезпечення

X

2175.9

X

X

Усього зобов’язань та забезпечень

X

2219.7

X

X

Опис:

Зобов’язання товариства класифiкуються на довгостроковi, термiн погашення яких понад 12 мiсяцiв та поточнi – термiн погашення до 12 мiсяцiв. На дату балансу зобов'язання в товариствi визначенi згiдно п. 5 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 11 «Зобов’язання» зi змiнами та доповненнями, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000 року № 20, оцiнка їх достовiрно визначена i iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигiд у майбутньому внаслiдок їх погашення. Довгостроковi зобов’язання на дату балансу складають 2134,2 тис. грн. Поточнi зобов’язання вiдображенi в балансi за сумою погашення. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на дату балансу становить 20.7 тис. грн., за розрахунками з бюджетом – 43,8 тис. грн., зi страхування – 1.3 тис. грн., за розрахунками з оплати працi – 4.8 тис. грн., iншi поточнi зобов’язання – 14,9 тис. грн.
Кредитами банкiв у звiтному перiодi товариство не користувалось. Зобов’язання за цiнними паперами вiдсутнi.

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

21.02.2017

22.02.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Приватне пiдприємство «АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ «РЕЙТИНГ-АУДИТ»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

30687076

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежностi, 101

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

4129 26.03.2008

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

- - - -

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

279/4
26.09.2013

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***

із застереженням

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

Пояснювальний параграф вiдсутнiй

Номер та дата договору на проведення аудиту

06/03-10
06.03.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

06.03.2018
20.03.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

20.03.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

9000

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2017

1

0

2

2016

1

0

3

2015

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах, складено в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 15.02.2017 р., свiдчить, що 100 % простих iменних акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «IНФОРЕСУРС АГ» облiковується на рахунку одного акцiонера та є голосуючими акцiями з усiх питань порядку денного. Одноосiбне рiшення акцiонера власника 100% акцiй товариства є прерогативою вищого органу управлiння приватного акцiонерного товариства «IНФОРЕСУРС АГ» та має статус протоколу рiчних загальних зборiв товариства. Згiдно чинного законодавства до товариства з одним акцiонером не застосовуються положення статей 33-48 Закону України «Про акцiонернi товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборiв акцiонерного товариства. Повноваження загальних зборiв товариства, передбаченi статтею 33 Закону України «Про акцiонернi товариства» та внутрiшнiми документами товариства, здiйснюються акцiонером одноосiбно.

Так

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах, складено в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 15.02.2017 р., свiдчить, що 100 % простих iменних акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «IНФОРЕСУРС АГ» облiковується на рахунку одного акцiонера та є голосуючими акцiями з усiх питань порядку денного. Одноосiбне рiшення акцiонера власника 100% акцiй товариства є прерогативою вищого органу управлiння приватного акцiонерного товариства «IНФОРЕСУРС АГ» та має статус протоколу рiчних загальних зборiв товариства. Згiдно чинного законодавства до товариства з одним акцiонером не застосовуються положення статей 33-48 Закону України «Про акцiонернi товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборiв акцiонерного товариства. Повноваження загальних зборiв товариства, передбаченi статтею 33 Закону України «Про акцiонернi товариства» та внутрiшнiми документами товариства, здiйснюються акцiонером одноосiбно.

Так

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Позачерговi збори не скликались.

Так

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так

Ні

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства

Позачерговi збори не скликались.

Інше (зазначити)

Позачерговi збори не скликались.

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Рiчнi загальнi збори були проведенi згiдно чинного законодавства 21.02.2017 р.

 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Позачерговi збори не скликались.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

3

членів наглядової ради - акціонерів

0

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

1

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

2

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

Самооцiнка наглядової ради не проводилась.

 

Самооцiнка наглядової ради не проводилась.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради комiтети не створено.

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради комiтети не створено.

 

У складi наглядової ради комiтети не створено.

У складi наглядової ради комiтети не створено.

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

Iншi данi вiдсутнi.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): Iншi данi вiдсутнi.

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

Iншi данi вiдсутнi.

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Так

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) НіЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

В товариствi положення вiдсутнi.

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Ні

Ні

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

Iншi данi вiдсутнi

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Iншi данi вiдсутнi

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

Iншi данi вiдсутнi

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

Iншi данi вiдсутнi

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Iз способом залучення iнвестицiй не визначились

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння вiдсутнiй

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння вiдсутнiй

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння вiдсутнiй
 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "IНФОРЕСУРС АГ"

за ЄДРПОУ

21665079

Територія

м. Київ

за КОАТУУ

8036100000

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

за КВЕД

68.20

Середня кількість працівників

2

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон

03150, м. Київ, вул. Велика Василькiвська 72

 

Форма № 1-м

1. Баланс
на 31.12.2017 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

Основні засоби:

1010

95.2

84.3

- первісна вартість

1011

432.4

440.1

- знос

1012

( 337.2 )

( 355.8 )

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

7790.0

7790.0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

7885.2

7874.3

II. Оборотні активи

Запаси

1100

0

0

- у тому числі готова продукція

1103

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

1125

1493.1

1597.4

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

0

0

- у тому числі податок на прибуток

1136

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

0.9

0.8

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

23.7

44.3

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Інші оборотні активи

1190

2.0

3.2

Усього за розділом II

1195

1519.7

1645.7

ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

9404.9

9520.0

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

10000.0

10000.0

Додатковий капітал

1410

34.5

34.5

Резервний капітал

1415

5.7

9.2

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-2832.0

-2743.4

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

Усього за розділом I

1495

7208.2

7300.3

II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

2134.2

2134.2

ІІІ. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

- товари, роботи, послуги

1615

7.1

20.7

розрахунками з бюджетом

1620

42.2

43.8

у тому числі з податку на прибуток

1621

12.3

20.1

- зі страхування

1625

0.9

1.3

- з оплати праці

1630

3.5

4.8

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Інші поточні зобов'язання

1690

8.8

14.9

Усього за розділом IІІ

1695

62.5

85.5

ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття

1700

0

0

Баланс

1900

9404.9

9520.0

 

 

2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.

Форма N 2-м

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

644.8

598.7

Інші операційні доходи

2120

0

0

Інші доходи

2240

1.3

2.0

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

646.1

600.7

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 172.6 )

( 21.4 )

Інші операційні витрати

2180

( 361.1 )

( 492.7 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( 0 )

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

( 533.7 )

( 514.1 )

Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)

2290

112.4

86.6

Податок на прибуток

2300

( 20.2 )

( 15.6 )

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

92.2

71.0

 

Примітки до балансу

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно з вимогами Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та Облiкової полiтики ПРАТ. Рiчна фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку Товариства за станом на кiнець останнього дня звiтного року
Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного запису згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999 року № 291 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.12.1999 року за № 892/4185 (зi змiнами й доповненнями) у вiдповiдних журналах ордерах та аналiтичних вiдомостях.

Примітки до звіту про фінансові результати

Фiнансовий звiт суб’єкта малого пiдприємництва станом на 31.12.2017 року та за перiод 2017 року складений згiдно ЗАТВЕРДЖЕНОГО Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25.02.2000 N 39 ПОЛОЖЕННЯ (стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва»
Фiнансовий результат звiтного 2017 року – прибуток в сумi 92,2 тис. грн. Дохiд для цiлей оподаткування, тобто загальна сума доходу пiдприємства вiд усiх видiв дiяльностi, отриманого протягом звiтного року у грошовiй або матерiальнiй формi визначена вiдповiдно до Податкового кодексу України №2755-VI вiд 02.12.2010 року. Визначення балансового прибутку за звiтний перiод здiйснено вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 3 «Звiт про фiнансовi результати» зi змiнами та доповненнями, затвердженого наказом Мiнiстерства Фiнансiв України вiд 31.03. 1999 року за № 87.

Керівник

Ясiнський Сергiй Миколайович

Головний бухгалтер

Мар'янчик Олена Петрiвна