Приватне акціонерне товариство

Повідомлення про скликання річних загальних зборів PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
20.03.2013 15:44

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО  “ІНФОРЕСУРС  АГ”

м. Київ, вул. Червоноармійська , буд. 72

(Код  ЄДРПОУ   21665079 )

Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів ПрАТ  “ІНФОРЕСУРС  АГ” відбудуться  22  квітня  2013 року об  11-00  за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 72,  в  кабінеті  Директора.

Реєстрація  акціонерів  та  їх  представників  для  участі  у  загальних  зборах  починається  о  10-00 за  місцем  проведення  зборів  та  закінчується о 10-45.

Для участі у зборах при  собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт  та  відповідно оформлене доручення на право участі у зборах.

Дата  складання  переліку  акціонерів, які  мають  право  на  участь у загальних  зборах  –   16  квітня  2013  рік.

ПОРЯДОК   ДЕННИЙ:

1.        Обрання  членів лічильної  комісії та прийняття  рішення  про  припинення  їх  повноважень.  Затвердження  регламенту  роботи  загальних  зборів  акціонерів  Товариства.

2.        Звіт  Директора  про  результати  фінансово – господарської  діяльності  Товариства  за  2012 рік. Прийняття  рішення  за  наслідками  розгляду  звіту  Директора. Визначення  основних  напрямків діяльності на  2013 р.

3.        Прийняття  рішення  про  попереднє  схвалення  значних  правочинів, які  вчинятимуться   Товариством  у  ході  поточної  господарської  діяльності  згідно діючого законодавства  України.

4.        Звіт  та  висновки  Ревізора  про  результати  фінансово – господарської діяльності Товариства  за  2012  рік. Прийняття  рішення  за  наслідками  розгляду  звіту та затвердження  висновків  Ревізора  Товариства.

6.   Затвердження річного звіту та балансу Товариства  за  результатами  фінансового  2012 року.

Порядок  розподілу  прибутку  Товариства  за  наслідками  фінансового  2012  року.

7.          Порядок  знищення  сертифікатів  та  бланків  сертифікатів  акцій.

8.          Прийняття  рішення  про  зміну  зберігача.

Акціонери до проведення загальних  зборів за письмовим запитом  мають можливість ознайомитись з  документами, необхідними  для  прийняття  рішень  та  проектами  рішень  з  питань порядку денного  за  місцезнаходженням  Товариства у робочі  дні  з  9-00  до  13-00 у  кабінеті  Директора  ПрАТ “ІНФОРЕСУРС  АГ” за  адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 72, а  в  день  проведення  загальних  зборів – також  у  місці  їх  проведення. Відповідальність  за  порядок ознайомлення акціонерів з  документами  пов’язаними з  порядком  денним та  рішеннями з питань порядку денного покладено на  Голову Правління Товариства.  Акціонери  в  порядку,  встановленому законодавством, мають  право  вносити  пропозиції  щодо  питань  порядку  денного  та  проектів  рішень  із  запропонованих  питань.

ОСНОВНІ  ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ  ПрАТ «ІНФОРЕСУРС  АГ»  ЗА  2012  (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

9452,2

9904,0

Основні засоби

200,8

197,3

Довгострокові фінансові інвестиції

7790,0

8290,0

Запаси

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість

1277,4

1285,0

Грошові кошти та їх еквіваленти

50,7

2,3

Нерозподілений прибуток (збиток)

(2809,4)

(2864,4)

Власний капітал

7225,1

7170,1

Статутний капітал

10000,00

10000,0

Довгострокові зобов’язання

2134,2

2665,5

Поточні зобов’язання

92,9

68,4

Чистий прибуток (збиток)

55,0

67,1

Середньорічна кількість акцій (шт.)

100000

100000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

5

5

 

Телефон для  довідок: (044)  590-25-01                                        Директор Товариства

Обновлено 06.11.2013 14:14