Приватне акціонерне товариство

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 29.03.2018 р. PDF Печать E-mail
Автор: lena   
30.03.2018 17:56

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Директор

 

 

 

Ясiнський Сергiй Миколайович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

30.03.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "IНФОРЕСУРС АГ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

03150, м. Київ, вул. Велика Василькiвська 72

4. Код за ЄДРПОУ

21665079

5. Міжміський код та телефон, факс

(0432) 46-78-41 46-78-41

6. Електронна поштова адреса

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.03.2018

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

inforesource.com.ua

в мережі Інтернет

30.03.2018

(адреса сторінки)

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

29.03.2018

припинено повноваження

Голова наглядової ради

Домбровський Андрiй Олександрович

АВ 139266
26.06.2000 Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

100

Зміст інформації:

За одноосiбним рiшенням акцiонера ПрАТ "IНФОРЕСУРС АГ"(Рiшення акцiонера №1/18 вiд 29.03.2018 р., що має статус протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерного товариства з одним акцiонером) в персональному складi посадових осiб товариства вiдбулись наступнi змiни у зв'язку iз необхiднiстю переобрання членiв наглядової ради:
Припинено повноваження:
Голова наглядової ради – Домбровський Андрiй Олександрович, паспорт АВ 139266, виданий 26.06.2000 Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, розмiр пакета акцiй, що належать особi – 10 000 000 грн., що складає 100 % в статутному капiталi товариства. Домбровський А. О. займав посаду голови наглядової ради протягом 1 року та 1 мiсяця ( з 21.02.2017 р.)
Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

29.03.2018

припинено повноваження

Член наглядової ради

Гончарук Василь Михайлович

АА 375505
15.11.1996 Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

0

Зміст інформації:

За одноосiбним рiшенням акцiонера ПрАТ "IНФОРЕСУРС АГ"(Рiшення акцiонера №1/18 вiд 29.03.2018 р., що має статус протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерного товариства з одним акцiонером) в персональному складi посадових осiб товариства вiдбулись наступнi змiни у зв'язку iз необхiднiстю переобрання членiв наглядової ради:
Припинено повноваження:
Член наглядової ради – Гончарук Василь Михайлович, паспорт АА 375505 виданий 15.11.1996 Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, розмiр пакета акцiй, що належать особi – 0,0 грн., що складає 0,0 % в статутному капiталi товариства. Гончарук В. М. займав посаду члена наглядової ради протягом 1 року та 1 мiсяця ( з 21.02.2017 р.)
Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

29.03.2018

припинено повноваження

Член наглядової ради

Мар'янчик Олена Петрiвна

АВ 067881
01.12.1999 Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

0

Зміст інформації:

За одноосiбним рiшенням акцiонера ПрАТ "IНФОРЕСУРС АГ"(Рiшення акцiонера №1/18 вiд 29.03.2018 р., що має статус протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерного товариства з одним акцiонером) в персональному складi посадових осiб товариства вiдбулись наступнi змiни у зв'язку iз необхiднiстю переобрання членiв наглядової ради:
Припинено повноваження:
Член наглядової ради – Мар'янчик Олена Петрiвна, паспорт АВ 067881 виданий 01.12.1999 Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, розмiр пакета акцiй, що належать особi – 0,0 грн., що складає 0,0 % в статутному капiталi товариства. Мар'янчик О. П. займала посаду члена наглядової ради протягом 1 року та 1 мiсяця ( з 21.02.2017 р.)
Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

29.03.2018

обрано

Член наглядової ради - акцiонер

Домбровський Андрiй Олександрович

АВ 139266
26.06.2000 Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

100

Зміст інформації:

За одноосiбним рiшенням акцiонера ПрАТ "IНФОРЕСУРС АГ"(Рiшення акцiонера №1/18 вiд 29.03.2018 р., що має статус протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерного товариства з одним акцiонером) в персональному складi посадових осiб товариства вiдбулись наступнi змiни у зв'язку iз необхiднiстю переобрання членiв наглядової ради:
Обрано:
Член наглядової ради – Домбровський Андрiй Олександрович, паспорт АВ 139266, виданий 26.06.2000 Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi. Домбровський А. О. є акцiонером товариства, розмiр пакета акцiй, що належать особi – 10 000 000 грн., що складає 100 % в статутному капiталi товариства. Обрано на посаду строком до наступних рiчних зборiв. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа є приватним пiдприємцем.
Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

29.03.2018

обрано

Член наглядової ради - представник акцiонера

Гончарук Василь Михайлович

АА 375505
15.11.1996 Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

0

Зміст інформації:

За одноосiбним рiшенням акцiонера ПрАТ "IНФОРЕСУРС АГ"(Рiшення акцiонера №1/18 вiд 29.03.2018 р., що має статус протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерного товариства з одним акцiонером) в персональному складi посадових осiб товариства вiдбулись наступнi змiни у зв'язку iз необхiднiстю переобрання членiв наглядової ради:
Обрано:
Член наглядової ради – Гончарук Василь Михайлович, паспорт АА 375505 виданий 15.11.1996 Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi. Гончарук В. М. є представником акцiонера товариства Домбровського А. О., розмiр пакета акцiй, що належать акцiонеру – 10 000 000 грн., що складає 100 % в статутному капiталi товариства. Обрано на посаду строком до наступних рiчних зборiв. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймає посаду директора ТОВ "Подiльський центр дiлового спiвробiтництва".
Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають

29.03.2018

обрано

Член наглядової ради

Мар'янчик Олена Петрiвна

АВ 067881
01.12.1999 Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

0

Зміст інформації:

За одноосiбним рiшенням акцiонера ПрАТ "IНФОРЕСУРС АГ"(Рiшення акцiонера №1/18 вiд 29.03.2018 р., що має статус протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерного товариства з одним акцiонером) в персональному складi посадових осiб товариства вiдбулись наступнi змiни у зв'язку iз необхiднiстю переобрання членiв наглядової ради:
Обрано:
Член наглядової ради – Мар'янчик Олена Петрiвна, паспорт АВ 067881 виданий 01.12.1999 Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi. Мар'янчик О. П. є представником акцiонера товариства Домбровського А. О., розмiр пакета акцiй, що належать акцiонеру – 10 000 000 грн., що складає 100 % в статутному капiталi товариства. Обрано на посаду строком до наступних рiчних зборiв. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймає посади головного бухгалтера ТОВ "Агробудтехнологiї", ПрАТ "Iнфоресурс АГ".
Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають

29.03.2018

обрано

Голова наглядової ради - акцiонер

Домбровський Андрiй Олександрович

АВ 139266
26.06.2000 Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

100

Зміст інформації:

За рiшенням наглядової ради ПрАТ "IНФОРЕСУРС АГ" (Протокол вiд 29.03.2018 р.) в персональному складi посадових осiб товариства вiдбулись наступнi змiни у зв'язку iз необхiднiстю обрання голови наглядової ради iз числа членiв наглядової ради:
Обрано:
Голова наглядової ради – Домбровський Андрiй Олександрович, паспорт АВ 139266, виданий 26.06.2000 Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi. Домбровський А. О. є акцiонером товариства, розмiр пакета акцiй, що належать особi – 10 000 000 грн., що складає 100 % в статутному капiталi товариства. Обрано на посаду строком до наступних рiчних зборiв. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа є приватним пiдприємцем.
Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

29.03.2018

припинено повноваження

Ревiзор

Слободянюк Валентина Пилипiвна

АА 351881
05.11.1996 Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

0

Зміст інформації:

За одноосiбним рiшенням акцiонера ПрАТ "IНФОРЕСУРС АГ"(Рiшення акцiонера №1/18 вiд 29.03.2018 р., що має статус протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерного товариства з одним акцiонером) в персональному складi посадових осiб товариства вiдбулись наступнi змiни у зв'язку iз необхiднiстю переобрання ревiзора товариства:
Припинено повноваження:
Ревiзор – Слободянюк Валентина Пилипiвна, паспорт АА 351881, виданий 05.11.1996 Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, розмiр пакета акцiй, що належать особi – 0,0 грн., що складає 0 % в статутному капiталi товариства. Слободянюк В. П. займала посаду ревiзора протягом 3 рокiв та 11 мiсяцiв ( з 25.04.2014 р.)
Посадовi особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

29.03.2018

обрано

Ревiзор

Слободянюк Валентина Пилипiвна

АА 351881
05.11.1996 Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

0

Зміст інформації:

За одноосiбним рiшенням акцiонера ПрАТ "IНФОРЕСУРС АГ"(Рiшення акцiонера №1/18 вiд 29.03.2018 р., що має статус протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерного товариства з одним акцiонером) в персональному складi посадових осiб товариства вiдбулись наступнi змiни у зв'язку iз необхiднiстю переобрання ревiзора товариства:
Обрано:
Ревiзор – Слободянюк Валентина Пилипiвна, паспорт АА 351881, виданий 05.11.1996 Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, розмiр пакета акцiй, що належать особi – 0,0 грн., що складає 0 % в статутному капiталi товариства. Обрано на посаду строком на 5 рокiв. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймає посаду головного бухгалтера ТОВ "Вiнницький регiональний бiзнесцентр".
Посадовi особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

Обновлено 30.03.2018 18:01