Приватне акціонерне товариство

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій PDF Печать E-mail
Автор: lena   
13.04.2015 10:18

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Ясiнський Сергiй Миколайович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

13.04.2015

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "IНФОРЕСУРС АГ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

03150, м. Київ, вул. Червоноармiйська, 72

4. Код за ЄДРПОУ

21665079

5. Міжміський код та телефон, факс

(0432) 46-48-41 46-48-41

6. Електронна поштова адреса

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

11.04.2015

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

 

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

inforesource.com.ua

в мережі Інтернет

13.04.2015

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п

Дата обліку (за наявності)

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

1

06.04.2015

10.04.2015

Фiзична особа

д/в

100

0

Зміст інформації:

10.04.2015 р. ПрАТ "IНФОРЕСУРС АГ" отримано вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерного товариства, складений станом на 06.04.2015 р. Вiдповiдно до отриманої iнформацiї, вiдбулися змiни власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: фiзична особа, яка володiла пакетом акцiй емiтента у розмiрi 100% голосуючих акцiй зменшила участь в товариствi до 0% голосуючих акцiй.

2

06.04.2015

10.04.2015

Фiзична особа

д/в

0

100

Зміст інформації:

10.04.2015 р. ПрАТ "IНФОРЕСУРС АГ" отримано вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерного товариства, складений станом на 06.04.2015 р. Вiдповiдно до отриманої iнформацiї, вiдбулися змiни власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: фiзична особа, яка до змiн не володiла пакетом акцiй емiтента (0% голосуючих акцiй), придбала пакет акцiй емiтента, що складає 100% голосуючих акцiй.