Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Печать
Автор: lena   
25.04.2014 06:27

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Ясiнський Сергiй Миколайович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

25.04.2014

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "IНФОРЕСУРС АГ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

03150, м. Київ, вул. Червоноармiйська, 72

4. Код за ЄДРПОУ

21665079

5. Міжміський код та телефон, факс

0432-46-48-41 46-48-41

6. Електронна поштова адреса

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2014

 

(дата)

2. Повідомлення

Бюлетень. Вiдомостi НКЦПФР

 

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

 

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

25.04.2014

призначено

Ревiзор

Слободянюк Валентина Пилипiвна

АА 351881
05.11.1996 Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.

0

Зміст інформації:

За одноосiбним рiшенням акцiонера ПрАТ "IНФОРЕСУРС АГ" (акцiонер володiє 100% акцiй товариства) вiд 25.04.2014 р. за № 1/14 в персональному складi посадових осiб товариства вiдбулись наступнi змiни у з'язку iз закiнченням строку дiї повноважень посадових осiб:
Призначено посадових осiб:
Ревiзор - Слободянюк Валентина Пилипiвна, паспорт АА№351881 виданий Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл. 05.11.1996 р., частка в статутному капiталi товариства - 0%, призначено на посаду строком на 5 рокiв.Слободянюк В. П. останнi 5 рокiв займає посаду головного бухгалтера ТОВ "Вiнницький регiональний бiзнесцентр"
Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.